Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 69469ARCHIWALNE z dnia 01.10.2020 r.

 • Oferty do
  11

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: szkoleń

w Wydziale Przygotowania Projektów Departamentu Rozwoju UsługMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Elastyczny czas pracy. Praca pod presją czasu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja potrzeb szkoleniowych zgodnie z wymaganiami opisanymi w Studium wykonalności opracowanym w ramach projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Opracowywanie programu i materiałów szkoleniowych odpowiadających zakresowi produktów dostarczanych w ramach projektu e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym interaktywnych materiałów instruktażowych.
 • Organizacja i realizacja szkoleń zgodnych z zakresem wynikającym z projektu e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Dobór metodyki transferu wiedzy w ramach realizowanego projektu e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Współpraca z interesariuszami oraz wykonawcami projektu „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Uczestnictwo w opracowaniu planu wdrożeń i testów, a także uczestnictwo w testach akceptacyjnych w projekcie e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”.
 • Uczestnictwo w monitorowaniu i identyfikacji ryzyka w obszarze odpowiedzialności oraz proponowanie działań będących odpowiedzią na zidentyfikowane ryzyka w celu zapewnienia odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem w projekcie e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze szkoleń
 • Ukończenie specjalistycznych kursów szkoleniowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość technik szkolenia trenerów, m.in. zgodnie z cyklem Kolba
 • Znajomość metodyk realizacji szkoleń
 • Znajomość ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4.04.2019 r.
 • Znajomość przepisów dotyczących usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym (programiści, analitycy, prawnicy)
 • Zdolności interpersonalne i umiejętności organizacyjne, w tym umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie w zakresie kursu konsultingowego
 • Zdolności retoryczne
 • Znajomość narzędzi wspierających realizację projektów, m.in. Jira, Confluence, SharePoint

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista ds. szkoleń/MC/DRU/WPP”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie może zostać zawarte na czas związany z realizacją projektu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

•   możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
•   rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
•   atrakcyjne szkolenia;
•   rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
•   stabilne zatrudnienie;
•   dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” oraz dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia);
•   ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7:00-9:00;
•   możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
•   dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
•   HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
•   Salę do ćwiczeń – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
•   Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
•   oświetlony i monitorowany parking rowerowy;
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
•   jadalnia – komfortowe pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków przez pracowników.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do MC/nadania w ePUAP/osobistego dostarczenia do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1520

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Marta Szynalska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 01.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×