Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 64588ARCHIWALNE z dnia 01.07.2020 r.

 • Oferty do
  13

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Sekcji Usług Radiokomunikacyjnych Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Olszewska 6
00-792 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie naciskami grup przestępczych, - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z rozwojem i administrowaniem Ogólnokrajowym Cyfrowym Systemem Łączności Radiowej Policji (OCSR-P) w tym prowadzenie planowanych zmian w konfiguracji systemu,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych służb korzystających z OCSŁR-P oraz prowadzenie analiz i przygotowywanie procedur w zakresie administrowania infrastrukturą,
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach wdrożeniowych i modernizacyjnych systemów radiokomunikacyjnych eksploatowanych w Policji,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi BŁiI KGP i WŁiI/WTI KWP/KSP oraz podmiotami zewnętrznymi w celu wykrywania, analizowania i usuwania awarii oraz modyfikacji realizowanych usług,
 • wspieranie służb technicznych podmiotów korzystających z Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji (OCSR-P) w zakresie monitorowania i zarządzania użytkownikami oraz doraźne pełnienie roli dyżurnego Wydziału,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne,
 • udział w sporządzaniu procedur, standardów i rozwiązań organizacyjnych,
 • udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, pracach komisji przetargowych oraz w pracach zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie właściwości merytorycznych wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z wyżej wymienionych kierunków,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie wdrażania lub eksploatacji systemów i rozwiązań teleinformatycznych,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w tym rozumienie dokumentacji technicznej),
 • znajomość problematyki związanej z radiokomunikacją lub telekomunikacją,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • szkolenia z zakresu cyfrowych systemów łączności radiowej,
 • szkolenia z zakresu systemów operacyjnych stosowanych w rozwiązaniach serwerowych,
 • szkolenia z zakresu administrowania rozległymi sieciami i systemami telekomunikacyjnymi,
 • znajomość problematyki związanej z realizacją projektów IT,
 • podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń z zakresu cyfrowych systemów łączności radiowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń z zakresu systemów operacyjnych stosowanych w rozwiązaniach serwerowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbycia szkoleń z zakresu administrowania rozległymi sieciami i systemami telekomunikacyjnymi,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-(Lg/SUR/GS/2)/BKGP 10/20”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,9653 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
            
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 60 135-66.Liczba odwiedzin: 2759

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Monika Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji Policji/Biuro Kadr i Organizacji Policji

Wprowadzono: 01.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×