Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 61235ARCHIWALNE z dnia 15.02.2020 r.

 • Oferty do
  6

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia ZawodowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowuje rozwiązania organizacyjno - prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Inicjuje i prowadzi działania służące wspieraniu i upowszechnianiu doradztwa zawodowego w systemie oświaty; podejmuje inicjatywy na rzecz integracji doradztwa zawodowego realizowanego w systemie szkolnym z działaniami podejmowanymi w tym obszarze przez publiczne służby zatrudnienia oraz organizacje pozarządowe, celem stworzenia spójnego krajowego modelu doradztwa zawodowego.
 • Koordynuje, po stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizację międzynarodowego projektu dotyczącego rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: planuje zadania do realizacji w kolejnych okresach kontraktowych i monitoruje ich realizację; weryfikuje aplikacje, raporty i sprawozdania przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji oraz sieci krajowych Centrów Eurodoradztwa, m.in. poprzez udział w spotkaniach, seminariach i pracach grup roboczych w celu aktualizacji wiedzy potrzebnej do popularyzacji idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi , w tym z organami prowadzącymi szkoły i placówki, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi na rzecz przygotowania młodzieży i dorosłych do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny (w zakresie doradztwa zawodowego) nad projektami konkursowymi i pozakonkursowymi finansowanymi z środków programu POWER. Przygotowuje niezbędne materiały i wkłady merytoryczne do dokumentacji konkursowej, uczestniczy w spotkaniach zespołu projektowego, monitoruje, analizuje i ocenia stopień realizacji zadań projektu, opiniuje i uzgadnia przedłożone propozycje zmian (modyfikacje wniosków o dofinansowanie) oraz weryfikuje raporty okresowe i końcowe oraz materiały przygotowane w trakcie realizacji projektów. Zadania te realizuje celem informowania kierownictwa departamentu oraz ministerstwa o przebiegu prac projektowych oraz zapewnieniu terminowej realizacji zadań zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Uczestniczy w tworzeniu przepisów w obszarze przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Przygotowuje opinie i materiały oraz udziela wyjaśnień w zakresie zasad przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wkładu merytorycznego do raportów krajowych i opracowań międzynarodowych dotyczących rozwoju doradztwa zawodowego, opiniuje dokumenty europejskie oraz bierze udział w opracowywaniu stanowiska merytorycznego do projektów stanowisk Rządu RP, przy których Ministerstwo Edukacji Narodowej jest instytucją wiodącą lub współpracującą.
 • Opiniuje wnioski o przyznanie patronatu honorowego Ministra Edukacji Narodowej w zakresie właściwości Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w obszarze doradztwa zawodowego
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym doradztwa zawodowego.
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność współpracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub psychologia lub o specjalności doradztwo zawodowe
 • staż pracy: co najmniej 1 rok w obszarze oświaty
 • znajomość zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w krajach UE
 • znajomość procesu legislacyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) - certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: DSKKZ/SDZP/1")


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
• Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.

Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.

Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-244 lub 22 34-74-852.

Pracownikom oferujemy m.in.:
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń
• możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki,
wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 4736

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Udostępnił: Natalia Marozas

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 15.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×