Komenda Główna Policji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 60345ARCHIWALNE z dnia 03.02.2020 r.

 • Oferty do
  13

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Zespole do spraw Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki PolicjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - naturalne i sztuczne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie, monitorowanie i realizowanie zamierzeń inwestycyjno – remontowych oraz konserwacyjnych w zakresie utrzymania systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych stosowanych w chronionych obiektach Komendy Głównej Policji,
 • współuczestniczenie w koordynacji projektów realizowanych w ramach zespołu w zakresie systemów energetycznych, zabezpieczeń technicznych, klimatyzacji i wentylacji w obiektach Komendy Głównej Policji,
 • przygotowywanie wstępnych kosztorysów inwestycyjnych dotyczących systemów infrastruktury technicznej oraz przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opisów przedmiotu zamówienia w zakresie realizowanych inwestycji, remontów i modernizacji systemów infrastruktury technicznej,
 • sprawowanie nadzoru ze strony inwestora w zakresie prac związanych z utrzymaniem systemów infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie wstępnych koncepcji, prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem projektów systemów, przeprowadzanie testów wstępnych wybranych do wdrożenia systemów infrastruktury technicznej na potrzeby prowadzonych inwestycji w obiektach Komendy Głównej Policji,
 • udział w odbiorach systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zabezpieczeń technicznych zastosowanych w obiektach Komendy Głównej Policji oraz prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zawartych w tym zakresie umów,
 • monitorowanie rynku w zakresie systemów infrastruktury technicznej, w tym urządzeń kontroli bezpieczeństwa obiektów,
 • przyjmowanie zgłoszeń usterek, awarii i uszkodzeń, dokonywanie wstępnej oceny problemu, ocenianie stanu technicznego uszkodzonych części i urządzeń, usuwanie drobnych usterek, monitorowanie prac firm zajmujących się obsługą serwisową.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe II stopnia, techniczne o kierunku elektrotechnika lub telekomunikacja,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat doświadczenia w zakresie projektowania, obsługi i wdrożeń systemów infrastruktury technicznej, w tym systemów zabezpieczeń technicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • przeszkolenie z zakresu: kosztorysowania, projektowania instalacji systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów zabezpieczeń technicznych,
 • uprawnienia: wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, świadectwo kwalifikacyjne SEP D i E, prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość obowiązujących przepisów dla systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętności ich stosowania,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych MS Office,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy jak również umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność komunikowania się,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu instalacji i obsługi sieciowych systemów monitoringu wizyjnego,
 • przeszkolenie z prawa zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • użytkowa znajomość programu AutoCad oraz programu Norma.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy o kat. B (dokument do okazania podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „główny specjalista 2/BLP-WIiR/BKGP 3/20”.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania naboru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu naboru.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydat przesyła komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,3196 kwoty bazowej.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.Liczba odwiedzin: 1998

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Policji w Warszawie

Udostępnił: Monika Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji Policji/Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wprowadzono: 03.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×