Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 59763ARCHIWALNE z dnia 16.01.2020 r.

 • Oferty do
  3

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Wydziale Prasowym w Departamencie KomunikacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe, w tym stałe kontakty z dziennikarzami, praca pod presją, często związana z dużym stresem • nietypowe godziny pracy - w tym dyżury związane z obsługą spotkań Kierownictwa Ministerstwa, organizowanych poza standardowymi godzinami pracy, a także z przygotowywaniem przeglądów prasy • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - nieregularne - do kilku razy w miesiącu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.) • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych • praca w pokoju wieloosobowym • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

ZAKRES ZADAŃ

 • Zadanie 1: Zapewnianie obsługi prasowej oraz upowszechnianie informacji, w tym: • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami • opracowywanie i dystrybuowanie napisanych prostym językiem informacji, komunikatów i oświadczeń dla prasy • organizowanie konferencji prasowych oraz wywiadów przedstawicieli Kierownictwa (w mediach drukowanych i elektronicznych) • udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy • reagowanie na krytykę prasową, przygotowywanie napisanych prostym językiem polemik, sprostowań • przygotowywanie materiałów pomocniczych dla Kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych oraz projektów wypowiedzi Kierownictwa resortu (artykuły, wywiady, odpowiedzi na pytania, wydawnictwa okazjonalne itp.)
 • Zadanie 2: Budowanie strategii działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: • konsultowanie dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów operacyjnych w zakresie komunikacji (m.in.: plany działań informacyjnych)
 • Zadanie 3: Zarządzanie/prowadzenie serwisów internetowych/ profili społecznościowych, w tym: • udział w budowie i rozbudowie narzędzi i serwisów internetowych • zarządzanie/prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji) • pełnienie funkcji redaktora/publikowanie materiałów na serwisach internetowych
 • Zadanie 4: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych, w tym: • analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów • przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej • opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej • zlecanie i weryfikowanie tłumaczeń publikacji • przygotowywanie tez, prezentacji, artykułów, notatek etc.
 • Zadanie 5: Prowadzenie kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: • analizowanie i wybór grup docelowych, definiowanie celów • określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań • wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.) • monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, analizowanie efektywności kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych • koordynowanie działań komunikacyjnych
 • Zadanie 6: Prowadzenie monitoringu mediów, w tym: monitorowanie mediów, przygotowywanie przeglądów prasy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w pracy redaktorskiej/dziennikarskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa prasowego oraz przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • wiedza z zakresu komunikacji społecznej i public relations, w tym mediów społecznościowych
 • znajomość zagadnień dotyczących działu administracji gospodarka
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • komunikacja, w tym: umiejętność pisania i redagowania tekstów prostym językiem
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.02.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DK_6

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.

2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

6.      Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7.      Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.

8.      Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

11.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

12.    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
–   oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
–   oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
–   dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
–   w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
–   w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 411 93 49.Liczba odwiedzin: 2848

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 16.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×