Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 58890ARCHIWALNE z dnia 02.01.2020 r.

 • Oferty do
  13

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: bezpieczeństwa informacji, Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów bezpieczeństwa informacji

Wydział Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych, Biuro TeleinformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawuje nadzór nad zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w zakresie infrastruktury administrowanej przez Biuro;
 • Zgłasza propozycje usprawnień dotyczących rozwoju teleinformatycznego Głównego Inspektoratu do kierownictwa biura;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Prowadzi analizę poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych administrowanych przez Biuro;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wsparcie innych Biur GITD w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienia publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego;
 • Zajmuje się tworzeniem, analizą i aktualizacją procedur oraz dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie;
 • Prowadzi współpracę pod względem technicznym z innymi podmiotami (w tym z podmiotami zagranicznymi) w zakresie wytwarzania, rozwoju, wdrażania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu utrzymania bezpiecznej, sprawnej i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej. Swoje zadania realizuje także w trakcie wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe profilowane: techniczne, informatyczne; zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacji;
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat przy wykształceniu wyższym lub min. 2,5 roku przy wykształceniu wyższym profilowanym przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym;
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej;
 • Wiedza na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Znajomość Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Znajomość norm ISO/EIC z serii 2700x;
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, samodzielność, organizacja pracy własnej, kreatywność, komunikatywność, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów;
 • Znajomość zasad zarządzania projektami informatycznymi zgodnie z metodyką Prince 2;
 • Umiejętności interpersonalne w zakresie argumentowania i przekonywania;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego lub audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN OSO/IEC 27001 lub audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN OSO 22301
 • Certyfikat audytora wewnętrznego lub certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301, lub CIA, lub CISA, lub CISM, lub CRISC, lub CGEIT, lub CISSP lub SSCP
 • Prawo jazdy kat. B; • Znajomość notacji (BPMN lub UML); • Znajomość zagadnień sieciowych; Znajomość architektury systemów informatycznych; Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym, poziom B2;
 • Znajomość zagadnień z zakresu najlepszych praktyk zarządzania usługami IT ITIL v.3;
 • Znajomość architektury systemów informatycznych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Współpraca w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikatu audytora wewnętrznego lub certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 lub certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301, lub CIA, lub CISA, lub CISM, lub CRISC, lub CGEIT, lub CISSP lub SSCP
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
  Biuro Dyrektora Generalnego,
  Aleje Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.185.2019.1422

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem:

https://bip.gitd.gov.pl/praca/oferty-pracy/dane-osobowe-klauzula-informacyjna/

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy:
•   stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;
•   regularnie wypłacane wynagrodzenie;
•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
•   łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;
•   dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;
•   nagrody – w zależności od wyników pracy;
•   różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;
•   możliwość rozwoju zawodowego;
•   wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
•   pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie naboru stosowane są następujące techniki i metody:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   weryfikacja wiedzy,
•   weryfikacja umiejętności,
•   rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Liczba odwiedzin: 2096

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Ewa Suchorzebrska-Bębenek

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr i Rekrutacji

Wprowadzono: 02.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×