Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 56344ARCHIWALNE z dnia 24.10.2019 r.

 • Oferty do
  3

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: finansowo-księgowych

w Wydziale Finansowo-Księgowym, Biuro Dyrektora GeneralnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa w siedzibie urzędu - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową - brak windy - stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku - pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami - stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych NDAP w zakresie dysponenta III stopnia w celu zachowania zgodności księgowań z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości w systemie Progman.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych wraz z wydrukami z kont księgowych potwierdzającymi obroty i salda właściwych kont księgowych, w celu prawidłowego i terminowego ich sporządzania i przekazywania w systemie Progman, Trezor oraz ePuap określonych w przepisach dla jednostek budżetowych III stopnia we właściwym dla danego typu sprawozdania formacie.
 • Ewidencja dochodów budżetowych oraz analiza dochodów budżetowych, w celu terminowego ich przekazania na właściwy rachunek Ministerstwa Finansów.
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie wydatków dysponenta II i III stopnia z wyłączeniem sprawozdań dot. wynagrodzeń i majątku.
 • Przygotowanie potwierdzeń sald księgowych dla kontrahentów dysponenta III stopnia. Dokonuje przeksięgowań rocznych i przygotowuje niezbędne zestawienia celem sporządzenia bilansu.
 • Analiza sald kont księgowych z wykonania budżetu NDAP, planu i zaangażowania, w celu przeciwdziałania przekroczeniom planu. Współudział przy tworzeniu rocznych i wieloletnich planów finansowych dysponenta III stopnia.
 • Zastępowanie głównego księgowego podczas nieobecności w celu zapewnienia sprawnego działania urzędu.
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez bezpośredniego przełożonego w obszarze kompetencji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w komórce księgowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość obsługi programów księgowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz samodzielność
 • Umiejętność formułowania wniosków
 • Bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (Excel, Word)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Umiejętność obsługi elektronicznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o bardzo dobrej znajomości aplikacji Excel i Word
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość systemu TREZOR

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
  z dopiskiem "nabór główny specjalista w WFK"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@archiwa.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.
Metody i techniki naboru:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze
etap II - pisemny sprawdzian wiedzy z obszarów zawartych w ogłoszeniu
etap III - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostaną sprawdzone wiedza i kompetencje kandydata wymienione w ogłoszeniu.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
NDAP dodatkowo oferuje:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym m.in. dofinansowanie wypoczynku, pakiet sportowy, bilety do kina,
- możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na korzystnych warunkach,
- ruchomy czas pracy,
- możliwość korzystania z parkingu,
- wiatę dla rowerów,
- pokoje socjalne z pełnym wyposażeniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56 54 624.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3431

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor generalny

Jednostka organizacyjna: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Udostępnił: Marlena Podsiadły

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 24.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×