Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 55915ARCHIWALNE z dnia 17.10.2019 r.

 • Oferty do
  30

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: projektów inwestycyjnych

w Wydziale Projektów Inwestycyjnych w Departamencie Funduszy i Spraw EuropejskichMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

UL. TAMKA 3
WARSZAWA

Adres urzędu:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17
00-071 WARSZAWA

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• dobrą lokalizację,
• parking dla rowerów,
• miłą atmosferę pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wejście główne do budynku od strony ul. Tamka przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu w razie potrzeby poza siedzibą urzędu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Częste wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizuje zadania związane z programowaniem wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w celu wypracowania m.in. procedur wdrażania programu, systemu wyboru i oceny projektów, które w sposób efektywny przyczynią się do racjonalnego i zgodnego z celami programu wydatkowania tych środków.
 • Realizuje zadania związane z wdrażaniem VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, ze środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w celu właściwej i terminowej realizacji projektów dofinansowanych w ramach tych programów.
 • Realizuje zadania związane z procesem naboru, oceny i wyboru projektów złożonych do konkursów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, ze środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w tym czynności w zakresie procedury odwoławczej dla ww. projektów, w celu wyboru projektów najlepiej spełniających cele i wymogi tych programów. Realizuje zadania związane z monitoringiem projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, ze środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, w celu bieżącej analizy stanu zaawansowania realizacji projektów i identyfikacji potencjalnych ryzyk.
 • Opiniuje/akceptuje zmiany w projektach realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego ¡rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, że środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zakresie m.in. kwalifikowalności kosztów, zmian/modyfikacji zakresu rzeczowego prac, aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji w celu realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją, przepisami prawa i wytycznymi instytucji nadrzędnych.
 • Współpracuje na roboczo z instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania VIII Priorytetu PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, ze środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w celu rozwiązywania problemów w realizacji projektów, właściwej interpretacji wytycznych, zaleceń, itp.
 • Obsługuje system informatyczny dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO liŚ 2014-2020 oraz Programu finansowanego, że środków Mechanizmu Finansowego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Celem zadania jest bieżąca aktualizacja systemu informatycznego nt. oceny i realizacji projektu. System ten jest wykorzystywany przez wiele osób/podmiotów zaangażowanych we wdrażanie ww. programów, stąd tak istotne jest aby zawierał aktualne dane/informacje nt. projektu.
 • Udział jako członek zespołu kontrolującego w wybranych kontrolach i wizytach monitorujących na miejscu realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem zadania jest monitoring/kontrola projektu na miejscu jego realizacji, weryfikacja danych zawartych w zgromadzonej w MKiDN dokumentacji w stosunku do rzeczywistej realizacji projektu.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w celu właściwego realizowania zadań Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy związanej z funduszami europejskimi
 • Znajomość prawa krajowego i unijnego, związanego z polityką regionalną UE
 • Znajomość dokumentów programowych, procedur, regulacji i zasad wdrażania polityki regionalnej UE
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, orientacja na osiąganie celów, gotowość do doskonalenia zawodowego, kreatywność, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich
 • Wiedza z zakresu oceny projektów i przebiegu procesu inwestycyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie rodzaj i długość doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie funduszy europejskich
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.10.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  z dopiskiem ogłoszenie nr.....................................
  Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 22/ 42 10 284

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 w Warszawie.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Mariusz Węglewski, e-mail: mweglewski@mkidn.gov.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
4. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub ich kategoriom, poza organami i podmiotami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane do dnia wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją procesu naboru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących naborów i nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej.
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
- żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
- żądać przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 rozporządzenia.
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
10. W sprawach spornych osobie przetwarzającej dane osobowe przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Nie przewiduje się automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). List motywacyjny i oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego/stażu pracy muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą.
W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1461

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Iwona Łukomska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×