Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 47897ARCHIWALNE z dnia 22.05.2019 r.

 • Oferty do
  16

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Departamencie Legalizacji PobytuMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

WARUNKI PRACY

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa krajowych punktów kontaktowych utworzonych na mocy przepisów art. 22 ust. 1 pkt 6, 8 i 8a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.).
 • Prowadzenie pozostających w zakresie właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowań w sprawach sprzeciwów od mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139n ustawy o cudzoziemcach), mobilności studenta (art. 149b ustawy o cudzoziemcach), mobilności krótkoterminowej naukowca (art. 156b ustawy o cudzoziemcach) i mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca (art. 169a ustawy o cudzoziemcach).
 • Opracowywanie analiz i opinii dotyczących stanu prawnego w zakresie właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.
 • Reprezentowanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP.
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących migracji.
 • Udzielanie klientowi zewnętrznemu Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji w formie pisemnej lub w formie elektronicznej o aktualnym stanie prawnym w zakresie właściwości Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • odbycie szkolenia z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • odbycie szkolenia z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość edytora tekstu – Word
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej „Lex”
 • samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu poświadczającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem nabór nr 47897 "główny specjalista w Departamencie Legalizacji Pobytu"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: (adres korespondencyjny: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa), tel. 22 60 174, adres poczty e-mail: rodo@udsc.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni/e telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem: http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-roswiadczen Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
PROSIMY O NIEPRZESYŁANE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 2,2
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-175-61

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2261

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Udostępnił: Agnieszka Szabelska

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 22.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×