Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4256ARCHIWALNE z dnia 06.10.2016 r.

 • Oferty do
  20

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych

w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia PublicznegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

WARUNKI PRACY

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku może wiązać się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi; urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw dotyczących zdrowia osób starszych wynikających z Narodowego Programu Zdrowia,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i realizacji rozwiązań dotyczących zdrowotnej polityki senioralnej, opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, a także spraw dotyczących osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych merytorycznie z realizowanymi zadaniami,
 • prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem zgonów i problematyką karty zgonu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli oraz innych informacji związanych z realizowanymi zadaniami,
 • organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych i prezentowanie na nich stanowiska Ministra,
 • przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów, itp.), dotyczących regulacji prawnych pozostających w związku z realizowanymi zadaniami,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata związanego z obsługą prawną w administracji publicznej lub obsługą prawną w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego,
 • znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
 • znajomość zagadnień dotyczących zdrowia osób starszych,
 • znajomość polityki społecznej i rodzinnej,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu zdrowia publicznego, polityki społecznej lub nauk medycznych, ekonomii, ukończona aplikacja legislacyjna lub aplikacja radcowska,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w zakresie obsługi legislacyjnej w administracji publicznej,
 • dobra znajomość drugiego języka urzędowego UE w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr , ul. Miodowa 15, 00 - 952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista ds. zdrowotnej polityki senioralnej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Zdrowia Publicznego - poz. 1769”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,354.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
•   w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
•   w Biurze Kadr (22) 63 49 665.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.Liczba odwiedzin: 3140

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Udostępnił: Iwona Okulicz-Kozaryn

Komórka organizacyjna: Biuro Administracyjne

Wprowadzono: 06.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×