Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 39895ARCHIWALNE z dnia 19.12.2018 r.

 • Oferty do
  11

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich IRG/BEREC oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej

w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw ZagranicznychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów;
 • przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG) oraz BEREC;
 • wpółpraca z instytucjami Unii Europejskiej (zwłaszcza z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE), w tym monitorowanie inicjatyw legisslacyjnych i pozalegislacyjnych Komisji Europejskiej, stanowisk państw członkowskich oraz powiązanych prac w odpowiednich Komisjach Parlamentu Europejskiego;
 • uczestnictwo we współpracy dwustronnej z instytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym organizowanie spotkań i wizyt delegacji zagranicznych;
 • wyszukiwanie, analizowanie i przygotowywanie informacji na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu;
 • przygotowywanie informacji o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok we współpracy międzynarodowej w administracji publicznej lub w instytucjach UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej, rynku telekomunikacyjnego
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa krajowego i unijnego
 • wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów (IRG/BEREC)
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista DSZ/WSE/6”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze
są zobowiązane/zobowiązani podpisać oświadczenia w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4 684,60zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 124 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.
   Liczba odwiedzin: 1240

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Kryńska

Komórka organizacyjna: Biuro Administracji i Kadr

Wprowadzono: 19.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×