Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 36341ARCHIWALNE z dnia 19.10.2018 r.

 • Oferty do
  29

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: obsługi prawnej

w Zespole Radców PrawnychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Pawińskiego 17/21

WARUNKI PRACY

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań. 1) praca biurowa 2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej 3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin 4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka 5) oświetlenie naturalne i sztuczne 6) stres związany z reprezentowaniem Zakładu przed Sądami

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie pism procesowych i środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed innymi organami orzekającymi w celu ochrony interesu ZER MSWiA w prowadzonej sprawie.
 • Udzielanie informacji o przepisach prawnych na wniosek pracowników komórek merytorycznych Zakładu .
 • Kompletowanie dokumentów oraz akt procesowych w przydzielonych sprawach.
 • Informowanie koordynatora Zespołu Radców Prawnych o uchybieniach w stosowaniu i przestrzeganiu prawa ujawnionych w toku załatwiania przydzielonych spraw.
 • Zgłaszanie uwag do przedłożonych przez Wydziały projektów umów w celu prawidłowego sporządzania danej umowy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej
 • Znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów do których odsyłają w/w akty prawne
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny, Prawo zamówień publicznych, Prawo bankowe oraz znajomość ustaw pragmatycznych
 • Zdolność szybkiego uczenia się
 • Umiejętności redakcyjne
 • Umiejętności interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność organizowania pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
  Pawińskiego 17/21
  02-106, Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe Administratorem, czyli podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu EmerytalnoRentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych nie wymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje o przysługujących prawach właściciela danych Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji. 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w
ZER MSW > Dokumenty do pobrania
(http://bip.zer.msw.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrani/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów
wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje
kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenie.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów
jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy np. kopia świadectwa pracy, w przypadku umowy
o pracę lub kopia zaświadczenia w przypadku umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk (sam dokument umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie jest dokumentem potwierdzającym okresy doświadczenia zawodowego).
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji
umieszczonych w części "WARUNKI PRACY").
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Techniki i metody naboru :
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- weryfikacja merytoryczna,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane wynagrodzenie: 4684 - 5619 zł brutto + ew. dodatek za wysługę lat.

Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia)

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.plLiczba odwiedzin: 1855

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Udostępnił: Maria Przystupa

Komórka organizacyjna: Wydział Kadrowo-Organizacyjny

Wprowadzono: 19.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×