Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 33238ARCHIWALNE z dnia 03.09.2018 r.

 • Oferty do
  24

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie InnowacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•   obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•   wystąpienia publiczne, częste reprezentowanie urzędu
•   wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne – kilka razy w miesiącu
•   organizacja/prowadzenie spotkań/ ustalanie warunków umów

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•   węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
•   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•   wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
•   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•   praca w pokoju wieloosobowym
•   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie analiz w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju innowacji w firmach, trendów technologicznych, polityki innowacyjności (np. na potrzeby przygotowania i realizacji programów wsparcia i projektów), w tym: zbieranie, przetwarzanie, zestawianie, wizualizacja i analizowanie danych, wnioskowanie oparte na danych i faktach, formułowanie odpowiednich zaleceń /rekomendacji dotyczących polityki, konsultowanie raportu/ rekomendacji.
 • Przygotowywanie dokumentów strategicznych (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany) w obszarze B+R+I, w tym: wyznaczanie celów oraz tworzenie koncepcji/ założeń dokumentu strategicznego, formułowanie zapisów dokumentu strategicznego, analizowanie projektu dokumentu strategicznego, określanie zasad i trybu monitorowania dokumentu strategicznego, dobór instrumentów wsparcia, negocjowanie z Komisją Europejską, partnerami społecznymi i innymi podmiotami zewnętrznymi
 • Planowanie, przygotowywanie i realizowanie badania, w tym: opracowywanie koncepcji badania, przygotowywanie Szczegółowego Opisu Zadania, przygotowywanie metodologii badania, formułowanie wniosków i rekomendacji, przeprowadzanie konsultacji, bieżąca współpraca z wykonawcą badania, sporządzanie / weryfikowanie raportu końcowego z badania
 • Przygotowywanie i aktualizowanie programów w zakresie polityki technologicznej i innowacyjnej, w tym: wyznaczanie celów programu, formułowanie zapisu programu oraz propozycji zmian w programie, dobór instrumentów wsparcia, organizowanie prac grupy roboczej, przeprowadzanie konsultacji i uzgodnień
 • Monitorowanie wdrażania strategii i programów, w tym: tworzenie systemu wskaźników, monitorowanie za ich pomocą realizacji postępu rzeczowego, organizowanie i uczestnictwo w odpowiednich grupach/ zespołach, tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania, sporządzanie/ weryfikowanie analiz materiałów i opracowań związanych z bieżącym monitoringiem
 • Zarządzanie projektami pozakonkursowymi realizowanymi w zakresie monitoringu krajowych inteligentnych specjalizacji oraz testowania programów pilotażowych wspierających innowacyjność, w tym: wyznaczanie celów cząstkowych oraz określanie kryteriów oceny wyników prac projektowych, podział na etapy, kontrolowanie realizacji zadań pod kątem jakości, zgodności z zakresem i zaplanowanym czasem realizacji, dobór podwykonawców, dostawców i ekspertów, identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie i proponowanie działań korygujących
 • Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, w tym: inicjowanie, przygotowywanie i realizowanie projektów współpracy międzynarodowej, wymiana informacji i współpraca z instytucjami, organizacjami i ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie / opiniowanie/ uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy o charakterze badawczym i analitycznym (w stosowaniu metod i technik ilościowych i jakościowych w pracy analitycznej)
 • znajomość podstawowych zagadnień z mikro- i makroekonomii oraz podstawowa wiedza o polskiej gospodarce
 • znajomość zagadnień z zakresu ekonomii innowacji, w tym właściwej terminologii w tym obszarze
 • wiedza i umiejętności z zakresu statystyki, umożliwiające korzystanie z baz danych, operowanie na dużych zbiorach danych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint)
 • myślenie analityczne, w tym umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji z różnych źródeł i dokonywania ich trafnej selekcji
 • kreatywność, współpraca, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja, w tym formułowanie wypowiedzi pisemnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu analiz rozwoju technologii, działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjności
 • umiejętność obsługi programu statystycznego (np. R, Gretl, Statistica, SAS), potwierdzona ukończonym szkoleniem lub certyfikatem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu obsługi programów statystycznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.09.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacjampit@mpit.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  MPT BDG
  pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DIN_55
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). 6. Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 7. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru. 8. Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 12. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 13. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
–   oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://mpit.bip.gov.pl/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej/zasady-naboru-do-sluzby-cywilnej.html
–   oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
–   dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
–   w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
–   w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mpit.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 262 95 29.Liczba odwiedzin: 1680

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Magdalena Tupaj

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 03.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×