Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 31598ARCHIWALNE z dnia 02.08.2018 r.

 • Oferty do
  13

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu WewnętrznegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

WARUNKI PRACY

Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu, w tym m.in. badanie i ustalanie zgodności podejmowanych zadań przez komórki organizacyjne Urzędu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi regulacjami i procedurami wewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem kryterium legalności, rzetelności, oszczędności i celowości,
 • wskazanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz kierunków działań naprawczych zmierzających do ich eliminacji w przyszłości pracy,
 • monitorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych,
 • udział w obsłudze organizacyjnej przebiegu kontroli zewnętrznych, w szczególności bieżąca współpraca z organami kontrolującymi oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjnego,
 • udział w sporządzaniu rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji planów kontroli oraz innych informacji z zakresu prowadzonej w Urzędzie działalności pokontrolnej,
 • informowanie Prezesa Urzędu o przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
 • wspieranie pracowników Samodzielnego Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli w zakresie prawnym w ramach komórki organizacyjnej na etapie realizowanych kontroli i audytów wewnętrznych,
 • wspieranie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności monitorowanie działań podejmowanych przez właścicieli ryzyka i informowanie kierownictwa Urzędu o stanie tych działań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • dobra znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • wysokie umiejętności interpersonalne, asertywność,
 • samodzielność oraz rzetelność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność dokonywania kompleksowych analiz oraz wyciągania wniosków na podstawie zebranych informacji, weryfikacja posiadanych danych,
 • umiejętność działania pod presją czasu w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz ustalania priorytetów,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • wiedza merytoryczna z zakresu działań realizowanych przez Urząd i działu administracji rządowej „zdrowie’.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w kontroli wewnętrznej w administracji rządowej i doświadczenie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub w zakresu audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, adres e-mail: iod@urpl.gov.pl • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Metody i techniki naboru:
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap- test sprawdzający wiedzę kandydatki/kandydata:
- test jednokrotnego wyboru,
- metoda sprawdzenia znajomości języka obcego:
- wywiad w języku polskim na temat stopnia znajomości języka angielskiego,
III etap – rozmowa z kandydatką/kandydatem.
Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą do dnia
(decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), na adres:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, z dopiskiem w liście motywacyjnym ”Główny specjalista, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego” oraz numerem ogłoszenia.

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na testy kwalifikacyjne o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Kandydatki/kandydaci, które/ którzy uzyskały/ uzyskali wymagane minimum punktów (50%) z przeprowadzonego testu wiedzy oraz które/ którzy uzyskały/ uzyskali wymagane minimum punktów (50%) z przeprowadzonego testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego zapraszane/zapraszani są do udziału w kolejnym etapie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 49-21-142.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy,Liczba odwiedzin: 2323

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny Urzędu

Jednostka organizacyjna: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Udostępnił: Ewa Pietrzak-Pietrucha

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr

Wprowadzono: 02.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×