Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 20084ARCHIWALNE z dnia 03.01.2018 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: ds. sztuk wizualnych

w Wydziale ds. nadzoru nad instytucjami kultury i koordynacji Programów Ministra, Departament Narodowych Instytucji KulturyMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

WARUNKI PRACY

- budynek nie przystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- praca w pokoju wieloosobowym na pierwszym piętrze, przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, drukarka,
- praca pod presją czasu,
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
Praca wymaga przemieszczenia się między kondygnacjami w budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa PM - Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej w zakresie przyjmowania i oceny formalnej wniosków, a także koordynacja pracy w tym zakresie PM Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej w celu zapewnienia realizacji zadań Ministerstwa w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków tworzenia i rozwoju kolekcji sztuki współczesnej;
 • Kompleksowe przygotowanie wniosków w ramach PM Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej do realizacji decyzji Ministra oraz koordynacja prac w zakresie obydwu Programów, w tym odnośnie zbiorczych zestawień i informacji, w celu realizacji przypisanych Departamentowi zadań;
 • Sprawowanie kontroli zarządczej stosunku do instytucji kultury nadzorowanych przez DIK, koordynacja międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej współpracy instytucji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów i założeń programów Ministra;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach spraw będących w kompetencji Wydziału, związanych z zarządzaniem Programami Ministra w kompetencjach DIK i kontroli zarządczej nad instytucjami nadzorowanymi w celu realizacji zadań Departamentu oraz ze środowiskami twórców;
 • Współpraca w zakresie projektów zmian aktów prawnych dotyczących Programów Ministra Kolekcje Regionalne Sztuki Współczesnej i Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej w celu usprawnienia funkcjonowania tego Programu;
 • Bieżące monitorowanie realizacji zadań związanych z przyznanymi dofinansowaniami w ramach w/w programów w celu właściwego nadzoru DIK nad ich realizacją;
 • Uczestniczenie w bieżących wydarzeniach życia kulturalnego, szczególnie z zakresu sztuk wizualnych w celu pogłębiania merytorycznej wiedzy w tym obszarze;
 • Współpraca ze środowiskiem beneficjentów i organizatorów instytucji nadzorowanych w celu wspierania inicjatyw kulturalnych i projektów edukacyjnych wynikających z realizacji w/w programów Ministra i sprawowania kontroli zarządczej nad instytucjami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej lub instytucji kultury
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, wiedza z zakresu bieżących wydarzeń artystycznych i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, związanych ze sztukami wizualnymi;
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja (pisemna/werbalna), myślenie analityczne, dobra organizacja pracy;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1767

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Jasiurkowska

Komórka organizacyjna: BKS

Wprowadzono: 03.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×