Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 19171ARCHIWALNE z dnia 08.12.2017 r.

 • Oferty do
  20

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: obsługi legislacyjnej

w Wydziale Legislacyjnym Departamentu PrawnegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy, Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, Elastyczne godziny pracy, Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń o podstawowym znaczeniu (pozostających we właściwości MC), w tym jego terminowości oraz opracowywanie projektów pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym; prowadzenie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i procesu opiniowania tych projektów; prowadzenie lub udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, przygotowywanie projektów do podpisu Ministra, a także udział w posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich rozpatrujących projekty ustaw
 • koordynowanie procesu opiniowania skomplikowanych projektów dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej oraz udział w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: opracowywanie projektów stanowisk Ministra Cyfryzacji wobec tych projektów, koordynowanie terminowości ich przygotowania, udział w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra
 • opracowywanie notatek na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowywanie wystąpień na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiałów informacyjnych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowywania notatek dla kierownictwa MC na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra
 • opiniowanie projektów dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne MC innych niż wymienione w zadaniu 1 pod względem zgodności z obowiązujących systemem prawa, a także projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra
 • udział w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu do poselskich, senackich i prezydenckich projektów ustaw, opracowywanie projektów odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra
 • obsługa edytora aktów prawnych w celu sporządzania projektów aktów normatywnych w formacie XML
 • obsługa portalu Rządowy Proces Legislacyjny w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych w Ministerstwie w celu realizowania obowiązku wynikającego z Regulaminu pracy Rady Ministrów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze legislacji w administracji publicznej
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • ukończona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista 3 /WL/DP/MC”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie na czas trwania projektu.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone
w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 556 84 74 lub (22) 556 84 79

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3275

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Skodowska-Galas

Komórka organizacyjna: BDG

Wprowadzono: 08.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×