Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 12756ARCHIWALNE z dnia 06.07.2017 r.

 • Oferty do
  17

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: regulacji rynku kolejowego

w Wydziale Regulacji w Departamencie Regulacji Rynku KolejowegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek stron w celu zapewnienia przez zarządców infrastruktury kolejowej oraz operatorów obiektu infrastruktury usługowej sprawiedliwego i niedyskryminującego traktowania aplikantów i przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej bądź obiektów infrastruktury usługowej przez nich zarządzanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej na trasie krajowej, jak i międzynarodowej;
 • opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym;
 • opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych w celu przedstawienia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego opinii Prezesa UTK co do ich zgodności z planami transportowymi;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz dokumentów z zakresu regulacji transportu kolejowego;
 • opracowywanie analiz z zakresu transportu kolejowego w celu zaprezentowania przez Prezesa UTK uczestnikom rynku kolejowego zasad funkcjonowania tego rynku, stanu konkurencji, przestrzegania praw pasażera;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych;
 • udział w grupach roboczych Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) oraz innych spotkaniach międzynarodowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze transportu kolejowego
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu transport kolejowy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 12756.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Decyzją Wysokiej Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd" Urząd Transportu Kolejowego uzyskał wyróżnienie w tym konkursie oraz prawo do posługiwania się przez rok stosownym godłem i znakiem jakości.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego zajął I Miejsce w Kategorii "Instytucja" przyznane przez Kapitułę Konkursu Regionu Mazowieckiego LODOŁAMACZE.
W roku 2016 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał Medal Przyjaciel Integracji przyznany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja.
W roku 2015 Urząd Transportu Kolejowego otrzymał certyfikat VI edycji konkursu „Strona Internetowa Bez Barier” za stronę internetową dedykowaną pasażerom najlepiej dostosowaną do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych, narażonych na wykluczenie cyfrowe.
Siedziba UTK przeszła pozytywnie audyt Fundacji Integracja, co zostało potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.
W roku 2015 w UTK został powołany Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia skutecznego stosowania zasad równego traktowania i niedyskryminacji.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/o wykonywaniu prac zleconych/o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).
W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego,
- rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości obsługi komputera.
Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.
Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.htmlLiczba odwiedzin: 2072

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Partyka

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 06.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×