Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 12480ARCHIWALNE z dnia 29.06.2017 r.

 • Oferty do
  7

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: ds. umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, promocji zagranicznej i programów stypendialnych

w Wydziale Umiędzynarodowienia Departamentu Współpracy MiędzynarodowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowanie, analiza i aktualizacja projektów aktów prawnych, strategii, instrumentów i wieloletnich planów działań w obszarze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, w tym promocji zagranicznej, mobilności i polityki stypendialnej oraz koordynacja ich realizacji.
 • Udział w przygotowywaniu i realizacji planów działań dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, a także analiza poszczególnych rynków zagranicznych oraz prowadzenie spraw z zakresu współpracy z zagranicą realizowanej przez uczelnie i jednostki naukowe
 • Koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji
 • Udział w planowaniu, przygotowaniu i realizacji działań w ramach kampanii promocyjnej Ready, Study/Research, Go! Poland we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Uczestnictwo w redagowaniu wielojęzycznych stron internetowych www.go-poland.pl oraz www.go-poland.cn przeznaczonych dla cudzoziemców chcących podjąć studia lub pracę naukową w Polsce oraz przygotowywanie tekstów z zakresu umiędzynarodowienia na stronę www.nauka.gov.pl
 • Udział w projektowaniu zmian w przepisach dotyczących studentów zagranicznych, zasad odpłatności, warunków przyznawania stypendiów
 • Udzielanie informacji na temat warunków odbywania studiów i prowadzenia badań naukowych w Polsce, możliwości stypendialnych (we współpracy m.in. z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze współpracy międzynarodowej lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności z zakresu współpracy z zagranicą,
 • znajomość ustawy o zasadach finansowania nauki, wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności z zakresu współpracy z zagranicą,
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach dotyczących wjazdu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców podejmujących i odbywających studia w polskich uczelniach lub przyjeżdżających w celach naukowych lub dydaktycznych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, w tym negocjacji, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w obszarze informacji i promocji,
 • przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego,
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych tj przeszkolenie, doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość drugiego języka roboczego UE na wymaganym poziomie lub oświadczenie o takiej znajomości

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - główny specjalista - zastępstwo - DWM/WUM/3Z”)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.
W związku z problemami technicznymi, niezależnymi od MNISW, prośba o nieprzesyłanie ofert pracy poprzez EPUAP.Liczba odwiedzin: 2731

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Udostępnił: Joanna Borkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 29.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×