Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 1145ARCHIWALNE z dnia 04.07.2016 r.

 • Oferty do
  14

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: organizacyjno-prawnych uczelni niepublicznych

w Departamencie Szkolnictwa WyższegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad zgodnością działania uczelni niepublicznych, ich organów oraz założyciela z przepisami prawa, statutem, udzielonym pozwoleniem na utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanymi uprawnieniami,
 • prowadzenie postępowań w sprawie dokonania wpisów w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych zawartych w rejestrze,
 • prowadzenie spraw uczelni utworzonych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w uczelniach niepublicznych,
 • prowadzenie bieżącej weryfikacji spełniania przez uczelnie niepubliczne warunków do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w tym w zakresie minimum kadrowego,
 • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zawieszania i cofania uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w uczelniach niepublicznych oraz przywracania lub wygaszania zawieszonych uprawnień,
 • występowanie do organów lub założycieli uczelni niepublicznych o udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z bieżącą działalnością uczelni niepublicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność, stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy,
 • asertywność,
 • umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji,
 • znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych,
 • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub innych zaświadczeń potwierdzających w pełni wymagany niezbędny okres oraz obszar doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie nr 1145")

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/praca-i-zatrudnienie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-ministerstwie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.Liczba odwiedzin: 2545

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Udostępnił: Ewa Wilk

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 04.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×