Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44053ARCHIWALNE z dnia 08.03.2019 r.

 • Oferty do
  22

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: księgowo-płacowych

w Wydziale Obsługi UrzęduMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

WARUNKI PRACY

•   praca biurowa,
•   zagrożenie korupcją,
•   praca na parterze
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
•   brak oznaczeń dla osób niewidomych,
•   pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
•   bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne,
•   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi rachunkowości Urzędu w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości.
 • Administruje i obsługuje programy finansowo-księgowe, systemy informatyczne. np. NBP, TREZOR, Płatnik.
 • Nadzoruje księgowanie dokumentów finansowych oraz weryfikuje wewnętrzne operacje finansowe pod względem celowości wydatków i zgodności z planem finansowym, w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków.
 • Wykonuje zlecone dyspozycje środkami pieniężnymi urzędu, w celu bieżącego regulowania zobowiązań finansowych.
 • Planuje budżet w układzie zadaniowym oraz obsługuje informatyczny Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, w celu dostarczania i weryfikacji informacji niezbędnych do realizacji planu wydatków i dochodów jednostki oraz przygotowania sprawozdań z wykonania mierników, zadań, podzadań i działań
 • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej oraz okresowe analizy z realizowanych zadań.
 • Nadzoruje prowadzenie ewidencji majątku w systemie informatycznym jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu prawidłowego gospodarowania składnikami mienia.
 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w celu właściwego zarządzania podległymi pracownikami.
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomia, finanse, rachunkowość
 • staż pracy: 6 lat w zakresie księgowości
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 –letniej praktyki w księgowości lub posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
 • Certyfikat kierunkowy potwierdzający kompetencje
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - o rachunkowości, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętności: - obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Kompetencje kierownicze: - myślenie strategiczne i planowanie, - skuteczna komunikacja, - zarządzania zasobami, - skuteczne negocjacje, - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Znajomość programów: NBP, TREZOR, Płatnik
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse, rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku gł. księgowego lub zastępcy gł. księgowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Proszę składać dokumenty z podaniem numeru ogłoszenia i nazwą stanowiska na kopercie oraz liście motywacyjnym. W przypadku dostarczenia ich osobiście, dokumenty proszę składać w Kancelarii urzędu. Dokumenty można również składać na adres internetowy: nabory@mwkz.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod dresem: iod@mwkz.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komisja Rekrutacyjna, podmioty upoważnione z mocy prawa w celach naboru.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca”), na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Szczegółowych informacji dotyczących stanowiska udziela Samodzielne Stanowisko ds. zabytków ruchomych
i wywozów. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1416

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Tomasz Kawerski

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 08.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×