Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 44724ARCHIWALNE z dnia 19.03.2019 r.

 • Oferty do
  29

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

audytor wewnętrzny

do spraw: audytu wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu WewnętrznegoMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: Brak Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe, - możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ustala w toku czynności audytowych stan faktyczny badanych obszarów, m. in. ocenia zgodność poszczególnych obszarów działalności urzędu z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz ocenia adekwatność, efektywność i skuteczność systemu kontroli zarządczej, w celu zapewnienia, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości.
 • Sporządza pisemne ustalenia stanu faktycznego i sprawozdania z wykonanych zadań audytowych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z wykonanych zadań audytowych, mających na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień, w celu dostarczenia Ministrowi, Dyrektorowi Generalnemu oraz kierownikom audytowanych komórek rzetelnej informacji o wynikach przeprowadzonych czynności audytowych.
 • W ramach realizacji zadań audytowych: przeprowadza analizy ryzyka, przygotowuje programy zadań audytowych i inne wymagane dokumenty związane z planowaniem zadań, w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych.
 • Analizuje przyczyny i skutki ewentualnych słabości stwierdzonych w trakcie przyprowadzanych zadań audytowych, w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do ich wyeliminowania i/lub wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu badanego obszaru.
 • Wykonuje czynności doradcze na wniosek Ministra oraz składa wnioski, w celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu, przy wykorzystaniu analizy ryzyka, w porozumieniu z Ministrem, do końca grudnia każdego roku, projektu planu audytu wewnętrznego na rok następny, w celu przedstawienia go Ministrowi dla dokonania wyboru zadań audytowych do realizacji w zidentyfikowanych obszarach działania urzędu.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu, do końca stycznia każdego roku, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w celu przedstawienia Ministrowi istotnych zaleceń wydanych w ramach realizacji zadań audytowych oraz wykonanych czynności doradczych i sprawdzających.
 • Gromadzi informacje z jednostek podległych w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie, niezbędnych dla Komitetu Audytu, w tym przygotowuje zbiorcze informacje o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej oraz proponowanych usprawnieniach, w celu wsparcia Komitetu w wypełnianiu jego roli doradczej na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej i skutecznego audytu wewnętrznego oraz uczestniczy w koordynacji procesu zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowiskach lub w komórkach związanych z kontrolą i/lub audytem wewnętrznym.
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • znajomość technik i zasad prowadzenia czynności audytowych
 • znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego
 • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • znajomość następujących aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność efektywnego komunikowania się, w tym argumentowania
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku samodzielnym w komórkach ds. finansów lub zamówień publicznych lub środków unijnych
 • znajomość języka oficjalnego UE na poziomie komunikatywnym (B1)
 • udokumentowane szkolenie dla audytorów wewnętrznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka oficjalnego UE na poziomie komunikatywnym (B1) - zaświadczenie, certyfikat lub oświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia dla audytorów wewnętrznych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: SAW/AW/4")


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
• Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
• Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
• Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty złożone po terminie oraz oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i własnoręcznie podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych) zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy / doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać zamknięty okres oraz wymagany obszar zatrudnienia.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń dla kandydatów, które znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie BIP MEN, w zakładce "Praca - wzory oświadczeń”.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.
Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 22-34-74-244.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3923

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Udostępnił: Marta Kacprzak

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjne

Wprowadzono: 19.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×