Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 24780ARCHIWALNE z dnia 29.03.2018 r.

 • Oferty do
  12

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1,0
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

audytor wewnętrzny

do spraw: audytu wewnętrznego

w Zespole Audytu Wewnętrznego w Biurze Dyrektora Generalnego.Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; - stres wynikający z charakteru wykonywanej pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • planowanie, przygotowywanie i przeprowadzenie audytów o charakterze zapewniającym w komórkach organizacyjnych UKE poprzez niezależne badanie systemów kontroli zarządczej w Urzędzie;
 • realizowanie czynności doradczych oraz przygotowywanie dla Kierownictwa UKE opinii w zakresie działalności Urzędu;
 • monitorowanie stanu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonych audytów oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających;
 • przeprowadzanie analizy ryzyka w zakresie działania UKE dla celów przygotowania rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytu wewnętrznego;
 • opracowywanie projektu rocznego oraz strategicznego (długoterminowego) planu audytu wewnętrznego, a także sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie audytu wewnętrznego oraz działalności Zespołu Audytu Wewnętrznego;
 • przygotowywanie na potrzeby Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji dokumentacji w sprawach z zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • posiadanie następujących kwalifikacji: złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, lub certyfikaty: Certified Government Auditing Proffesional (CGAP), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA), lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
 • znajomość przepisów ustawy: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, o systemie oceny zgodności;
 • znajomość problematyki z zakresu kontroli zarządczej;
 • umiejętność wyszukiwania oraz pozyskiwania informacji i danych z różnych źródeł oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność interpretacji przepisów oraz ich stosowania w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Audytor wewnętrzny BDG/ZAW/3”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test kompetencyjny;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 2260

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Kryńska

Komórka organizacyjna: Biuro Administracji i Kadr

Wprowadzono: 29.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×