Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Ogłoszenie o naborze nr 47750ARCHIWALNE z dnia 18.05.2019 r.

 • Oferty do
  31

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: orzecznictwa i kontroli

Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowlanegoMiejsce wykonywania pracy:

Łosice

Adres urzędu:

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice

WARUNKI PRACY

- Praca w siedzibie inspektoratu: obsługa klienta, przygotowywanie projektów pism. - Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. - Biuro na 2 piętrze. - Wykonywanie czynności inspekcyjnych na terenie powiatu łosickiego: przeprowadzanie kontroli i oględzin. - Praca na wysokości powyżej 3 m. - Warunki niedostosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy i odpowiednio dostosowanej toalety

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postepowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowalnych
 • przyjmowanie zawiadomień o: terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów,
 • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzenia odpowiednich sprawozdań
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przeprowadzanie kontroli w terenie,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism,
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe:
 • uprawnienia budowlane mile widziane
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jeżeli ich zakres wykracza poza wymagany na podstawie art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach
  08-200 Łosice
  ul. Piłsudskiego 6
  Adnotacja na kopercie „Oferta na stanowisko pracy – inspektor do spraw orzecznictwa i kontroli”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) -  dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: pinb@losice.pl, tel. 83 359 04 52.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 - można skontaktować się pisząc na adres e mail: pinb_iod@losice.pl, lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.) - będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Uwaga:Jeżeli w dokumentach zawarte zostaną dane inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze i określone w art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) lub dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.
 5. Okres przechowywania danychDane osobowe zgromadzone w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie oferty bez rozpoznania. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

 

 

                                                                                                 Losice, dn. ………………………………     

………………..……………………

       imię i nazwisko

                                                   ZGODA

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: liście motywacyjnym i innych dokumentach załączonych w postępowaniu rekrutacyjnym – danych osobowych innych niż są wymagane na podstawie art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) - przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice.

 

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: ul. Piłsudskiego 6, 08‑200 Łosice lub na adres e-mail: pinb@losice.pl i mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

                                                                               ……………………………………………

                                                                                               czytelny podpis
 

Klauzula informacyjna dotycząca zgody

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach, adres: ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, adres e-mail: pinb@losice.pl , tel. 83 359 04 52.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 - można skontaktować się pisząc na adres e‑mail: pinb_iod@losice.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe inne niż wymagane w ogłoszeniu o naborze na podstawie art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) będą przetwarzane w procesie rekrutacji na podstawie zgody -art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO na podstawie zgody z art. 9 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcy danych. Dane osobowe podane w powyższym formularzu mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.
 5. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do sprostowania (poprawiania) danych; prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
  Podanie danych osobowych innych niż są wymagane na podstawie art. 22^1 §1 ustawy z 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) jest dobrowolne.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, muszą być podpisywane własnoręcznie a oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę ich sporządzeniaLiczba odwiedzin: 3279

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Udostępnił: Agnieszka Filipiuk

Komórka organizacyjna: PINB Łosice

Wprowadzono: 18.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×