Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Ogłoszenie o naborze nr 63920ARCHIWALNE z dnia 06.06.2020 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: Finansów i Zaopatrzenia

Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w KozienicachMiejsce wykonywania pracy:

Kozienice

Adres urzędu:

Kozienice
ul. Radomska 1
26-900 Kozienice

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca biurowa przy monitorze ekranowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozliczanie karty pracy sprzętu transportowego, opracowywanie sprawozdań miesięcznych oraz kwartalnych, ewidencjonowanie paliw, płynów eksploatacyjnych, części zamiennych, koordynacja pracy sprzętu transportowego, kierowanie pojazdów na badania, naprawy, przeglądy w celu właściwego funkcjonowania taboru samochodowego.
 • Ewidencjonowanie wypadków i kolizji z udziałem pojazdów służbowych, informowanie na bieżąco meldunkiem Wydz. Transportu KWP o zdarzeniach z udziałem pojazdów służbowych, przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań szkodowych, w celu wyjaśnienia okoliczności i właściwego przeprowadzenia postępowania.
 • Samodzielne sporządzanie na podstawie zebranych materiałów źródłowych decyzji pierwszoinstancyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej takich jak: pomoc finansowa na uzyskanie lokalu, brak mieszkań, remont i malowanie, w celu zapewnienia należnych świadczeń policjantom zagwarantowanych w Ustawie o Policji.
 • Sporządzanie list należności finansowych na podstawie wydanych decyzji, rejestrowanie tych list i przekazywanie do Wydz. Finansów celem wypłaty należnych świadczeń mieszkaniowych.
 • Zabezpieczanie i doposażenie na bieżąco według potrzeb oraz tabel należności w niezbędny sprzęt biurowy, kwaterunkowy, p.poż, warsztatowy, samochodowy, gospodarczy, kulturalno-oświatowy, środki czystości. Prowadzenie ewidencji tego sprzętu, nadzór nad właściwym jego oznaczeniem, brakowanie w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki i zgodności ze stanami ewidencji głównej w KWP z/s w Radomiu.
 • Ewidencjonowanie, sprawdzanie oraz potwierdzanie wszystkich faktur dot. zakupów i usług od kontrahentów i usługodawców w celu zapewnienia poprawności pod względem rachunkowym i formalnym w celu przekazania do realizacji komórce finansowej.
 • Nadzorowanie i koordynowanie zadaniami, związanymi z zarządzaniem obiektami KPP i KP , które dotyczą remontów i modernizacji oraz pilnowanie terminowości niezbędnych badań okresowych i technicznych w obiektach policji w celu prawidłowego funkcjonowania oraz realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji
 • Znajomość Ustawy o Policji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera - pakiet Office i Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Kozienickiej Policji ).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Radomska 1
  26-900 Kozienice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach, adres: ul. Radomska 1, 26-900 Kozienice
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ul. Radomska 1, 26-900 Kozienice, tel. miejski (048) 614-97-36
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: -
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- Postępowanie kwalifikacyjne na ww. stanowisko prowadzone jest zgodnie z Procedurą naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach
- Na stronie http://bip.kozienice.kpp.policja.gov.pl/ znajdują się wzory wymaganych oświadczeń.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Doskładania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 869

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Udostępnił: Agnieszka Kaczkowska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 06.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×