Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

Ogłoszenie o naborze nr 51017ARCHIWALNE z dnia 16.07.2019 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: prowadzenia ewidencji

w Wydziale RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Garwolin

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
ul. Kościuszki 28, 08-400 Garwolin

WARUNKI PRACY

Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy. Praca na parterze. Utrudnienia w poruszaniu się po budynku ze względu na brak windy. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 •  prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych służbą przygotowawczą oraz prowadzenie bieżącej analizy kształtowania się zasobów ochotników do służby przygotowawczej
 •  udzielanie osobom zainteresowanym służbą wojskową wyczerpujących informacji w zakresie procedury kwalifikowania do szkół wojskowych oraz do służby przygotowawczej
 •  sporządzanie stosownych meldunków i sprawozdań w zakresie rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań z przebiegu i wyników rekrutacji do służby przygotowawczej
 •  kierowanie kandydatów do wojskowych komisji lekarskich i wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia ich zdolności fizycznych i psychicznych do służby kandydackiej oraz do służby przygotowawczej
 •  przesyłanie do jednostek wojskowych dokumentów personalnych osób powołanych do służby przygotowawczej
 •  przygotowywanie i przekazywanie do umieszczenia na stronie internetowej bieżących informacji dotyczących służby przygotowawczej oraz informacji dotyczących rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych
 •  udział w przygotowaniu i organizacji kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie, reprezentowanie wojskowego komendanta uzupełnień na kwalifikacji wojskowej
 •  prowadzenie działań promocyjnych, mających na celu pozyskiwanie kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 •  znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 •  znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 •  dobry poziom umiejętności interpersonalnych
 •  dobre umiejętności obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata
 •  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”
 •  znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 •  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 j.t.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
  ul. Kościuszki 28, 08-400 Garwolin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Garwolinie - 261 518 950
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 261 518 940
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

   pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
   zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej
   oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 261 518 950, 261 518 958Liczba odwiedzin: 1555

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie

Udostępnił: Paweł Rusak

Komórka organizacyjna: WKU

Wprowadzono: 16.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×