Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17374ARCHIWALNE z dnia 31.10.2017 r.

 • Oferty do
  9

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ochrony przyrody

Wydział Spraw Terenowych w CiechanowieMiejsce wykonywania pracy:

Ciechanów

Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7
06-400 Ciechanów

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań : - praca administracyjno - biurowa, - zagrożenie korupcją, - użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - oświetlenie naturalne i sztuczne. Miejsce i o toczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oględzin i szacowaniem szkód, w celu ustalania wysokości wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlegające ochronie.
 • Opracowuje projekty uzgodnienia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną prawną w celu weryfikacji ich zgodności z przepisami ustawy o ochronie przyrody
 • Opracowuje projekty opinii do spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadza analizę przedkładanych dokumentacji i przygotowuje projekt uzgodnień środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w celu zachowania przedmiotu ochrony na obszarach Natura 2000 we właściwym stanie ochrony.
 • Opracowuje projekty decyzji w zakresie odstępstw od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w celu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, ostoi lub stanowisk.
 • Przygotowuje projekty opinii i opracowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju, prognozy) w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących funkcjonowania i nadzoru nad obszarami Natura 2000 celem utrzymania przedmiotów ochrony i zachowania spójności.
 • Uczestniczy w realizacji zadań dotyczących ochrony i monitoringu gatunków, siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt objętych ochrona gatunkową, ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek celem utrzymania ich we właściwym stanie ochrony.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, biologii, geografii, architektury krajobrazu.
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony przyrody.
 • Znajomość przepisów aktów prawnych: 1) Kodeksu postępowania administracyjnego. 2) Ustawy o ochronie przyrody 3) Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Komunikatywność, rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakiet Ms Office.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  z dopiskiem WSTC.61/6/z


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem WSTC.61/6/z-specjalista,
- oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ),
-CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
- informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca"
- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź droga mailową,
- umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej,
- proponowane wynagrodzenie brutto : 3000 zł.

UWAGA
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/556 56 12.Liczba odwiedzin: 3177

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Anna Lipiarz

Komórka organizacyjna: WAK

Wprowadzono: 31.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×