Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Ogłoszenie o naborze nr 61482ARCHIWALNE z dnia 21.02.2020 r.

 • Oferty do
  2

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. bezpieczeństwa żywności

Zespół ds. Bezpieczeństwa ŻywnościMiejsce wykonywania pracy:

Wieliczka

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

WARUNKI PRACY

1. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, 2. praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 4. stanowisko pracy usytuowane na 2 piętrze budynku bez podjazdu dla wózków, brak windy, 5. stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów nadzorowanych,

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad podmiotami produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego
 • nadzor nad prowadzeniem programów i planów dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym, w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach sprzedaży bezpośredniej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny
 • prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących dział;alność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produkcji pochodzenia zwierzęcego
 • przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF
 • nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informacyjnych ADNS, RASFF, SerPIW, CELAB, TRACES
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • certyfikowanie świadcetw zdrowia

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kategorii B
 • obsługa podstawowych urzadzeń komputerowych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu przepisów żywnościowych, ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i komunikacja
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 278-31-12, sekretariat@piwwieliczka.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 278-31-12, sekretariat@piwwieliczka.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Za datę wpływu dokumentów przyjmuje się datę złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu lub datę stempla pocztowego. Dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dopuszcza się możliwość następujących metod selekcji: analiza merytoryczna ofert, test wiedzy i kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o ich terminie.
Dodatkowe informację można uzyskać po numerem telefonu: (12) 278 31 12

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1544

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce

Udostępnił: Kinga Molik

Komórka organizacyjna: sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wprowadzono: 21.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×