Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 61172ARCHIWALNE z dnia 17.02.2020 r.

 • Oferty do
  28

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

legalizator

do spraw: czynności metrologicznych

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Wydział Zamiejscowy w TarnowieMiejsce wykonywania pracy:

Tarnów

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
33-100 Tarnów
ul. Ochronek 22

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar
Krupnicza 11
31-123 Kraków

WARUNKI PRACY

-stres związany z obsługą klienta -praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych -wyjazdy służbowe -praca wymagająca dorywczego przenoszenia i dźwigania ciężarów dopuszczalnych przepisami prawa -praca w laboratorium pomiarowym -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych -praca wykonywana w siedzibie i w terenie poza siedzibą Wydziału -budynek Wydziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z obsługą Wydziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Dokładność, staranność i systematyczność w wykonywaniu zleconych zadań
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu Word
 • Predyspozycje do samokształcenia i zdolność kształcenia się w zakresie zagadnień metrologicznych
 • Dyspozycyjność (szkolenia i wyjazdy służbowe)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych
 • Zdolności analityczne
 • Zdolność podejmowania wysiłku fizycznego
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa normujących funkcjonowanie administracji miar (Ustawa Prawo o miarach i akty wykonawcze)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  Krupnicza 11
  31-123 Kraków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą pod adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Barański (email: ido@urzadmiar.krakow.pl)
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Główny Urząd Miar w Warszawie, z siedzibą pod adresem ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2600 brutto.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy wstępnej lub testu kwalifikacyjnego. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422-18-67 wew. 24 Referat Kadr i Szkolenia.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3902

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

Udostępnił: Jadwiga Woźniak

Komórka organizacyjna: Referat Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×