Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o naborze nr 57562ARCHIWALNE z dnia 19.11.2019 r.

 • Oferty do
  29

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: obsługi sekretarsko-biurowej i kancelaryjnej w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej (ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowychMiejsce wykonywania pracy:

Sucha Beskidzka

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa PSP
ul. Makowska 26
34-200 Sucha Beskidzka

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Stanowisko pracy w KP PSP Sucha Beskidzka usytuowane jest na parterze budynku komendy, przy ulicy Makowskiej 26. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych oraz przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku wiąże się z koniecznością pokonywania drzwi z samozamykaczami otwieranych za pomocą karty magnetycznej.

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( EZD)
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów jawnych w celu właściwego obiegu dokumentów.
 • prowadzenie terminarza spotka oraz informowanie o terminach załatwiania spraw.
 • obsługiwanie centrali telefonicznej komendy, kierowanie interesantów do pracowników kompetentnych w danej sprawie w celu zapewnienia właściwej pracy komendy
 • obsługiwanie programów komputerowych, sieci intranet, poczty elektronicznej oraz systemu faksowo-mailowego, w celu uzyskania i dostarczania informacji niezbędnych w toku bieżącej pracy
 • współpraca w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
 • prowadzenie prac administracyjnych w sekcji organizacji i kadr,
 • nadzór nad ruchem osób /petentów w budynku komendy w godzinach 7.30-15.30 w czasie nieobecności osób odpowiedzialnych za ochronę budynku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość pakietu Office.
 • znajomość przepisów kpa.
 • umiejętność wykonywania pracy biurowej.
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym, z zastosowaniem przepisów prawa,
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno - biurowym
 • umiejętność / przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i systemu faksowo-mailowego • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
 • rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
 • staż pracy w jednostkach budżetowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
  ul. Makowska 26
  34-200 Sucha Beskidzka
  (sekretariat, parter)
  https://kppspsucha.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Makowska 26 ,34-200 Sucha Beskidzka.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 250,00 zł brutto.
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Nabór do Korpusu Służby Cywilnej. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru;
•   termin i miejsce kolejnego etapu dostępne będą na stronie www.kppspsucha.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej w ciągu tygodnia od końcowego terminu składania ofert.
•   telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.kppspsucha.pl (zakładka: Pliki do pobrania/ Praca w Korpusie Służby Cywilnej ).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 874 18 00 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Liczba odwiedzin: 872

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej

Udostępnił: Andrzej Gwiazdonik

Komórka organizacyjna: Sekcja ds. organizacji i kadr

Wprowadzono: 19.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×