Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 34387ARCHIWALNE z dnia 19.09.2018 r.

 • Oferty do
  3

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

do spraw: informatyki

Czwarty Dział Wsparcia Informatycznego, Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Bezpieczeństwa i Licencji (IIW-4)Miejsce wykonywania pracy:

Oświęcim

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2
32-600 Oświęcim

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
ul. Wiślna 7
31-007 Kraków

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zdań: praca w systemie 8 godzinnym, konieczność telefonicznej i bezpośredniej obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Praca pod presją czasu i czynników stresujących, w warunkach zagrożonych korupcją. Wyjazdy służbowe w obrębie Oświęcimia i województwa małopolskiego - budynki bez ułatwień architektonicznych. Wymagana sporadycznie sprawność fizyczna związana z obsługą sprzętu IT. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Praca administracyjno- biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego. Pomieszczenia zakładu pracy nie uwzględniają potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych z dostępem do światła dziennego jak i sztucznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budynek wielokondygnacyjny. Brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Administruje lokalnymi systemami informatycznymi w urzędach, w tym utrzymuje ciągłość działania systemów informatycznych, zapewnia odpowiednią wydajność systemów, instaluje nowe wydania i poprawki, zarządza kontami użytkowników oraz uprawnieniami, zarządza kopiami awaryjnymi systemów i bazy danych, przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarządzania systemami, monitoruje i utrzymuje warunki techniczne infrastruktury sprzętowo-programowej, w celu zapewnienia ciągłości i efektywności pracy.
 • Zarządza i realizuje proces bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych, w celu zapewnienia ciągłości pracy w systemach informatycznych.
 • Utrzymuje infrastrukturę sieciową zgodnie z zasadami i standardami bezpieczeństwa, w celu zachowania właściwej ochrony zasobów informatycznych.
 • Administruje serwerowniami i sprzętem serwerowym, w celu utrzymania sprawnie działającego informatycznego sprzętu serwerowego.
 • Efektywnie zarządza oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami, w celu prawidłowego wykorzystywania posiadanych zasobów informatycznych.
 • Optymalizuje jakość świadczonych usług informatycznych, przez: monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami i zarządzanie problemem, inicjowanie i prowadzenie działań mających w celu podniesienie efektywności wsparcia informatycznego.
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpracuje z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie, projektuje, wdraża oraz utrzymuje zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, w celu wsparcia procesu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 • Bierze udział w procesie realizacji procesu zakupów sprzętu komputerowego, usług i oprogramowania, w celu wsparcia komórek logistycznych wiedzą informatyczną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Łatwość komunikacji (konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły).
 • Umiejętność administrowania siecią komputerową.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji.
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie informatyki lub powyżej 4 lat w obszarze administracji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania.
 • Znajomość bazy danych PostgreSQL.
 • Znajomość relacyjnej bazy danych MS SQL 2012.
 • Znajomość strukturalnego języka zapytań – SQL.
 • Znajomość systemu operacyjnego LINUX.
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows Server 2012.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zawierające aktualną datę i podpis.
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423 lub jest do pobrania na stronie internetowej: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie w zakładce Ogłoszenia - Nabór - Wzory oświadczeń
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  osobiście/ w formie elektronicznej (ePUAP)/ za pośrednictwem operatora usług pocztowych wysłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków
  z dopiskiem na kopercie "Ogłoszenie nr 34387, pok. 001"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007 Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail: is@mp.mofnet.gov.pl).

W Izbie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 12 25 57 353 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl.

Pani/Pana dane zawarte w złożonych dokumentach przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz stosownych aktów wykonawczych.

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne lecz konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W liście motywacyjnym należy dopisać: „Ogłoszenie nr 34387” oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. numer telefonu i/ lub adres poczty elektronicznej).
List motywacyjny powinien zawierać spis załączonych dokumentów.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie i kolejnych etapach postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę.
Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7
Do składania dokumentów zapraszamy osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego około 3300 brutto
Dodatkowe informacje uzyskać można w Dziale Kadr – tel. 012 255-73-31

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3249

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Udostępnił: Paula Golec

Komórka organizacyjna: Trzeci Dział Kadr

Wprowadzono: 19.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×