Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Ogłoszenie o naborze nr 32519ARCHIWALNE z dnia 22.08.2018 r.

 • Oferty do
  27

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: ds. inspekcyjno- kontrolnych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy TargMiejsce wykonywania pracy:

Nowy Targ

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ

WARUNKI PRACY

Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu; prowadzenie samochodu służbowego; obsługa interesantów. Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy – dostęp tylko schodami. Toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań o naruszenie przepisów ustawy Prawo Budowlane w zakresie należącym do kompetencji nadzoru budowlanego szczebla powiatowego, w tym m.in: - samowolnego prowadzenia robót budowlanych, - samowolnej zmiany sposobu użytkowania
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych pism wychodzących z urzędu
 • Przeprowadzanie inspekcji i kontroli prowadzonych robót budowlanych w celu sprawdzenia czy roboty są prowadzone zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie
 • Przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania
 • Nakładanie mandatów karnych
 • Uczestniczenie w obowiązkowych kontrolach obiektów budowlanych zgodnie w ustawą Prawo Budowlane
 • inne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w branży budowlanej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane, uprawnienia budowlane
 • doświadczenie zawodowe: uprawnienia budowlane Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe zdobyte w inspektoratach nadzoru budowlanego, lub w projektowaniu lub na budowie, znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji, Umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism urzędowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ,

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targ, ul. Jana Kazimierza 22, 34-400 Nowy Targ,
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: pinb@pinb.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: planowany termin usunięcia danych - nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko Inspektora", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 27.08.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 18 264 94 66Liczba odwiedzin: 2649

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu

Udostępnił: Agnieszka Warzecha

Komórka organizacyjna: PINB Nowy Targ

Wprowadzono: 22.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×