Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 48755ARCHIWALNE z dnia 05.06.2019 r.

 • Oferty do
  17

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

terenowy inspektor drogowy

w Rejonie Kraków – Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w KrakowieMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Rejon Kraków
Obwód Utrzymania Dróg , 30-298 Kraków
ul. Powstania Listopadowego 67

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych, - praca w terenie oraz administracyjno-biurowa przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, -praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względów na nieprzystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - korzystanie z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym -wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w celu prawidłowego utrzymania podległej sieci dróg, w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg, w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dróg,
 • prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie ewidencji dróg- obsługiwanie systemów technicznej ewidencji dróg: SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie, w celu zapewnienia aktualnych danych o administrowanych drogach,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej, w celu zapewnienia wymaganej ochrony środowiska naturalnego,
 • współpracowanie z Kierownikiem Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na drogach,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, w celu ochrony pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrolowanie realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wniosków, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z dróg, w czasie wykonywanych robót na tych drogach,
 • uczestniczenie w postepowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych, w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w drogownictwie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane,
 • znajomość rozporządzeń : Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • obsługa komputera, pakiet MS - Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie drogowe lub drogowo-mostowe, lub budowlane, lub wyższe drogowe, lub drogowo-mostowe, lub budowlane
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • Kompetencje: umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, umiejętność analizowania i wnioskowania,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności drogowej, kopia zaświadczenia o przynależności do OIIB
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  Kancelaria Oddziału w Krakowie,
  ul. Mogilska 25,
  31-542 Kraków (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Terenowy Inspektor Drogowy”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.).

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze
na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
1.   etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2.   etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
3.   etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie
do 2,07
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres krakow.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1994

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 05.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×