Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 48992ARCHIWALNE z dnia 08.06.2019 r.

 • Oferty do
  18

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: analiz i prognoz ruchu drogowego

w Departamencie Strategii i Studiów/ Wydział Prac Studialnych Zespół ds. Studiów Ruchowych i Przepustowości DrógMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

31-542 Kraków, ul. Mogilska 25

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, • praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, • praca w pokoju wieloosobowym, • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, • praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi. Pracownikom oferujemy:  stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  trzynaste wynagrodzenie,  ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,  skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),  pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,  dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,  możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie elementów modeli ruchu (kodowanie danych o sieci drogowej, programach inwestycyjnych dla dróg krajowych i publicznych) i przygotowywanie danych do analiz przepustowości dla dokumentacji fazy studialnej,
 • współtworzenie analizy z zakresu przepustowości i warunków ruchu na drogach krajowych i projektowanych elementach (np. węzły drogowe) sieci dróg krajowych,
 • wykonywanie elementów dokumentacji technicznej na poziomie Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego oraz Studiów Wykonalności w zakresie analiz i prognoz ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji istniejących modeli ruchu i pozyskiwania do nich danych wejściowych,
 • analiza, zbieranie i aktualizacja zmian podstawowych parametrów i danych stosowanych w modelowaniu ruchu (lokalizacje inwestycji, opłaty drogowe, parametry techniczne nowych dróg itp.) oraz narzędzi do wykonywania analiz ruchu (oprogramowania specjalistycznego i jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb Zespołu,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w celu doskonalenia opracowanych już modeli do analiz ruchu dla poszczególnych projektów drogowych,
 • aktualizacja zawartości formalnej i merytorycznej wykonanej dokumentacji, dostosowując jej treść do uwag wynikających z uzgodnień, audytów i procedur weryfikacyjnych dokonywanych przez Oddziały GDDKiA bądź jednostki zewnętrzne partycypujące w procesie zatwierdzania,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe drogowe lub transportowe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu,
 • Podstawy teoretyczne z zakresu modelowania sieci drogowej ruchu drogowego,
 • Podstawowa znajomość specjalistycznego oprogramowania do modelowania sieci transportowych i prognoz ruchu,
 • Podstawowa umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w stopniu średniozaawansowanym,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 miesiąc w jednostkach zajmujących się analizami i prognozami ruchu drogowego (biura projektów, firmy konsultingowe, zarządy dróg samorządowych lub krajowych, wyższe uczelnie) lub w obszarze związanym z planowaniem sieci drogowej, urbanistyką, inżynierią ruchu, BRD.
 • Ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • Znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów,
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-874 Warszawa,
  Ul. Wronia 53 ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DSS 4)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:
Etat współfinansowany ze środków PT POIiŚ
Informacja o metodach naboru:
- analiza formalna dokumentów,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18;

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2423

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 08.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×