Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 26439ARCHIWALNE z dnia 28.04.2018 r.

 • Oferty do
  08

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: planowania przestrzennego

w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale InfrastrukturyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Kraków ul. Basztowa 22

WARUNKI PRACY

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

ZAKRES ZADAŃ

 • Sprawdzanie pod kątem zgodności z prawem trybu i zasad sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; dokonywanie oceny legalności uchwał rad gmin w sprawie studium i planów
 • Rozpatrywanie wniosków wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczących uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowywanie stosownych rozstrzygnięć w formie postanowień (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych) - jako organ pierwszej instancji.
 • Sprawdzanie pod kątem zgodności z prawem innych uchwał rad gmin z zakresu planowania przestrzennego i dokonywanie oceny ich legalności
 • Rozpatrywanie wystąpień wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przygotowywanie wstępnych uwag i zaleceń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zawierających informacje o planowanych zadaniach rządowych, aktualnie obowiązujących przepisach i wymogach dotyczących planów i studiów
 • Rozpatrywanie wniosków wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, dotyczących uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (zawartych w programach rządowych i planie zagospodarowania przestrzennego województwa) i przygotowywanie stosownych rozstrzygnięć w formie postanowień– jako organ pierwszej instancji.
 • Rozpatrywanie wniosków wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczących wydania opinii do projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i przygotowywanie stanowisk w formie opinii (dla zabezpieczenia terenu dla realizacji zadań rządowych)
 • Rozpatrywanie skarg, zażaleń, wniosków ogólnospołecznych i indywidualnych, oraz innych podań - zgodnie z merytoryczną właściwością Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe specjalistyczne z dziedziny planowania przestrzennego (gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geografia)
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok i 6 miesięcy związanego tematycznie z planowaniem przestrzennym.- potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa, dotyczących planowania przestrzennego i zagadnień z tym związanych z dziedzin pokrewnych (w tym: ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, geologii i górnictwa, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, itd.); kompetencji organów administracji publicznej (w szczególności wojewody) i organów samorządu terytorialnego – w obszarze tematycznym planowania przestrzennego
 • kompleksowa wiedza o kraju i województwie z zakresu planowania przestrzennego (np. na podstawie znajomości koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa)
 • umiejętność korzystania z różnorodnych dokumentów, w szczególności planistycznych (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ww. koncepcji zagospodarowania kraju oraz planu zagospodarowania województwa, elektronicznych baz danych przestrzennych w formie opisowej i graficznej, itp.)
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność czytania map oraz dokumentacji planistycznej.
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków na podstawie różnorodnych dokumentów i danych (np. takich, jak wskazanych w wymogach niezbędnych)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • posiadanie wyobraźni przestrzennej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Liczba odwiedzin: 807

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Udostępnił: Anna Pac

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji i Logistyki

Wprowadzono: 28.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×