Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 22677ARCHIWALNE z dnia 21.02.2018 r.

 • Oferty do
  03

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: organizacyjnych

w Oddziale ds. Organizacyjnych i Projektów Edukacyjnych w Biurze WojewodyMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

Kraków ul. Basztowa 22

WARUNKI PRACY

Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpracowanie ze studentami małopolskich uczelni oraz kołami naukowymi, w tym w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw w celu doprowadzenia do powstania prac dyplomowych o ustalonej tematyce użytecznej z punktu widzenia funkcjonowania administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu wykorzystania potencjału środowiska akademickiego do realizacji zadań i inicjatyw o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym podejmowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Dyrekcji Biura Wojewody, w tym przedkładanie dokumentów do dekretacji oraz prowadzenie w systemie EZD ewidencji korespondencji, przedkładanie do podpisu pism wychodzących z Biura, przekazywanie do załatwienia korespondencji właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad, przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań z interesantami oraz gośćmi
 • Odpowiadanie za prawidłową realizację wniosków przesyłanych przez podmioty zewnętrzne występujące o współorganizację i współfinansowanie imprez i uroczystości przez nie organizowanych w tym dokonywanie zakupu nagród, trofeów
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy pracowników w obowiązującym systemie informatycznym, książki wyjść poza Urząd, ewidencji wykorzystania urlopów oraz gospodarowanie powierzonym mieniem
 • Zapewnianie prawidłowej organizacji spotkań i wydarzeń z udziałem Kierownictwa Urzędu oraz organizowanych przez Biuro Wojewody wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, protokołowanie wskazanych spotkań i narad
 • Przygotowywanie projektów umów, porozumień oraz zapytań ofertowych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi przez Dyrektora Biura Wojewody we współpracy z Wydziałem Prawnym i Nadzoru w celu zapewnienia właściwego przebiegu uroczystości organizowanych przez Biuro Wojewody
 • Redagowanie pism na polecenie Dyrekcji Biura Wojewody i Kierownika Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie
 • znajomość zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym, wiedza ogólna z zakresu historii, stosunków międzynarodowych
 • umiejętność pracy na komputerze, obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analizowania sytuacji i dokumentów, argumentowania, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów i zdarzeń
 • zdolności interpersonalne, asertywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, precyzyjnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu, rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • dyspozycyjność, dyskrecja, odpowiedzialność
 • życzliwe i zaangażowane podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej, w sekretariacie lub recepcji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Nabór w celu zastępstwa

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,301543,2018.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443Liczba odwiedzin: 1837

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Udostępnił: Anna Pac

Komórka organizacyjna: Wydział Administracji i Logistyki

Wprowadzono: 21.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×