Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 63736ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Wydziału KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

ul. Ujastek 7
31-752 Kraków

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu, a także poza siedzibą, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym - budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym warunków ich składowania i transportu, wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli oraz innej wynikającej z przebiegu kontroli dokumentacji, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę wraz ze sporządzaniem dokumentacji będącej potwierdzeniem wyniku kontroli, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta;
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy wraz ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa jakości handlowej potwierdzającego lub niepotwierdzającego spełnienie przez daną partię produktu deklarowanej jakości, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi lub deklaracją producenta;
 • Sporządzanie projektów pism, decyzji administarcyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym;
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych;
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe technologia żywności, towaroznawstwo, jakość i bezpieczeństwo żywności, biotechnologia i ogrodnictwo, biologia i hodowla zwierząt- zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Samodzielność;
 • Komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • pisemna zgoda na przetwarzanie szcególnych danych osobowych (posiadanie niepełnosprawności)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Ujastek 7
  31-752 Kraków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 7,

tel.: (12) 448 11 00; email: wi_krakow@ijhars.gov.pl.

Inspektor ochrony danych:

Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@wijharskrakow.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Cel i podstawy przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; art. 31 i 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej poprzez wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe na które przepisy prawa nie dają podstaw do ich przetwarzania będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie szczególnych danych osobowych) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Odbiorcy danych osobowych:

Imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania są publikowane na stronie BIP WIJHAR-S stronie BIP KPRM.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Małopolski w związku z korzystaniem przez WIJHAR-S z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD MUW).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji (z uwzględnieniem 3 miesięcy – możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

Prawo cofnięcia zgody:

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (lub wyraźnej zgody) posiadają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2756,00 zł brutto. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy" - nr ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po 19 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucane nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 448 10 55.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2278

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Udostępnił: Anna Gut-Szybowska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×