Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 50536ARCHIWALNE z dnia 08.07.2019 r.

 • Oferty do
  22

  lipca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: realizacji obsługi informatycznej systemów CAS/DAS

w Centralnym Laboratorium Badawczym, oddział w KrakowieMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

ul. Półłanki 76 E
30-740 Kraków

Adres urzędu:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
-nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (wyjazdy krajowe do poszczególnych sieci monitoringu powietrza, pełnienie dyżurów w czasie występowania epizodów smogowych)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie modernizacji systemów CAS/DAS
 • Bieżące administrowanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dostępności systemów CAS/DAS w krajowej sieci monitoringu powietrza
 • Utrzymywanie ciągłości agregacji danych i ich przesył na serwer JPOAT, utrzymywanie komunikacji w systemie GSM
 • Współpraca z Wydziałem Informatyki GIOŚ w zakresie określenia standardów realizacji poszczególnych elementów systemów CAS/DAS oraz określenia parametrów technicznych związanych z ich funkcjonowaniem
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań związanych z rozwojem systemów CAS/DAS, w celu zapewnienia wymaganej efektywności i niezawodności oraz wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Wspieranie pracowników merytorycznych GIOŚ w zakresie użytkowania systemów CAS/DAS
 • Uruchamianie i testowanie stworzonych rozwiązań oraz tworzenie ich dokumentacji techniczne

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na stanowisku Administratora IT albo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów informatycznych lub podobnym
 • Przeszkolenie z zakresu administrowania systemami operacyjnymi
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Praktyczna wiedza z zakresu instalacji i administrowania systemami operacyjnymi (Linux/Microsoft Windows), archiwizacji danych, wdrażania rozwiązań IT oraz wsparcia użytkowników
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku bazy danych, sieci komputerowe lub tożsamym
 • doświadczenie zawodowe: w zakresie prowadzenia napraw i konserwacji (samodzielnie lub współpraca z dostawcą sprzętu komputerowego) lub rozwijania systemów informatycznych
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Znajomość Bazy danych Postgress, Oracle
 • Znajomość systemu zarządzania w laboratoriach badawczych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnenie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „101/CLB/2019/”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony do dnia 31.12.2020 r. tj.: na czas realizacji projektu nr POIS.02.01.00-00-0001/16-00; pt. „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1261

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Patrycja Antczak

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego/Departament Organizacyjno-Finansowy

Wprowadzono: 08.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×