Kuratorium Oświaty w Krakowie

Ogłoszenie o naborze nr 45118ARCHIWALNE z dnia 26.03.2019 r.

 • Oferty do
  8

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Małopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

dyrektor wydziału

Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki ZawodowejMiejsce wykonywania pracy:

Kraków

Adres urzędu:

31-752 Kraków ul. Ujastek 1

WARUNKI PRACY

Praca biurowa. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Wyjścia i wyjazdy służbowe w tym reprezentowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia Kuratorium mieszczą się na drugim piętrze w budynku przy ul. Ujastek 1, bez windy i podjazdu. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań kuratora innych niż nadzór pedagogiczny,
 • opracowanie strategii, planów i programów w zakresie kierowania realizacją polityki oświatowej państwa na terenie województwa,
 • koordynowanie współpracy Kuratora z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty,
 • prowadzenie badań i analiz oraz gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o stanie oświaty w województwie,
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpraca z organizatorami olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów i turniejów dla szkół ponadpodstawowych, organizowanie i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz innych konkursów, zawodów i turniejów dla uczniów,
 • realizacja przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej w zakresie zbierania i udostępniania informacji statystycznych dotyczących oświaty, monitorowanie i analiza zmian w sieci szkół i placówek publicznych, a w szczególności ich tworzenia, przekształcania, likwidacji oraz aktualizowanie banku danych o szkołach i placówkach oświatowych, nad którymi Małopolski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • prowadzenie całości postępowań w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, udziela wyjaśnień, rozpatruje odwołania od decyzji organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, przygotowuje decyzje w sprawie zatrudnienia osób bez wymaganych kwalifikacji na stanowisku nauczyciela oraz innych zadań z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli,
 • inicjowanie działań w zakresie współpracy międzynarodowej szkół i udzielanie pomocy szkołom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w podobnym obszarze
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  31-752 Kraków ul. Ujastek 1

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie, przy ul. Ujastek 1, adres e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Krakowie, e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 448-11- 24.
Kandydatki//kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście i przez pocztę). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przy składaniu dokumentów proszę podać numer ogłoszenia. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ( brutto) w wysokości 5963,60 zł. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym można odebrać w terminie 1 m-ca od rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie dokumenty złożone przez kandydata/kandydatkę zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2581

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Krakowie

Udostępnił: Maria Polanowska-Bogusz

Komórka organizacyjna: Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych

Wprowadzono: 26.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×