Komenda Powiatowa Policji w Bochni

Ogłoszenie o naborze nr 35228ARCHIWALNE z dnia 03.10.2018 r.

 • Oferty do
  9

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Wspomagającym KPP w BochniMiejsce wykonywania pracy:

Bochnia

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Bochni, ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Urząd mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, parametry środowiska pracy w normie, brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynuje, wprowadza i czuwa nad poprawnością obiegu dokumentacji i w systemie IntraDok,
 • Archiwizuje, przechowuje i przekazuje akta spraw ostatecznie załatwionych do składnicy akt Policji
 • Przyjmuje od policjantów i pracowników cywilnych wnioski o wypłaty świadczeń itp. oraz nadaje im bieg celem ostatecznego załatwienia
 • Uczestniczy w przygotowaniu, zawieraniu i realizacji umów na dostawy i usługi w zakresie obsługi technicznej eksploatacji obiektów.
 • Opisuje pod względem merytorycznym faktury i rachunki dotyczące powierzonego odcinka pracy
 • Koordynuje zapewnienie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych, wodnych i gazowych oraz dźwigu osobowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie kierunek administracyjno-biurowy lub ogólnokształcący
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze sekretariatu w jednostkach Policji
 • umiejętność pracy w zespole oraz dostosowania się do zmiennej/rozwijającej się dynamicznie sytuacji
 • umiejętność pracy/znajomość zasad prowadzenia systemu teleinformatycznego INTRADOK
 • uprawnienia do pracy z dokumentami niejawnymi
 • przeszkolenie w zakresie obiegu i archiwizacji poczty w jednostkach MSWiA

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz.412) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bochni
  ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

·       Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Bochni, ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia;

·       Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Komenda Powiatowa Policji w Bochni ul. Krakowska 39, 32-700 Bochnia,
adres e-mail:
iod.kpp@bochnia.policja.gov.pl;

·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej;

·         Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska);

·         Uprawnienia:

o   prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

o   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

·         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie /decyduje data stempla pocztowego/ nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na zastępstwo w służbie cywilnej – Wydział Wspomagający”.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje: (014) 615-22-30Liczba odwiedzin: 2391

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Bochni

Udostępnił: Renata Parwa

Komórka organizacyjna: Wydział Wspomagający

Wprowadzono: 03.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×