Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 52000ARCHIWALNE z dnia 03.08.2019 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: popularyzacji i badań naukowych

w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacjiMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67a
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych
praca w kurzu archiwalnym, zagrożenie mikrobiologiczne, stres związany z reprezentacją urzędu,
narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, aparat;
brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy i podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety;

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynuje prace naukowe, wystawy i pokazy, konferencje i zebrania naukowe. Koordynuje uczestnictwo w nich pracowników.
 • Koordynuje i realizuje współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie popularyzacji zasobu. Przygotowuje materiały, umowy sponsorskie i o współpracy.
 • Koordynuje i realizuje projekty badawcze, wystawiennicze i edukacyjne.
 • Koordynuje i realizuje współpracę z uczelniami wyższymi, ośrodkami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i regionalnymi m.in. w zakresie edukacji archiwistów i konserwatorów. Przyjmuje wycieczki szkolne, studenckie itp. i prowadzi zajęcia i pokazy materiałów archiwalnych.
 • Reprezentuje Archiwum w wydarzeniach naukowych organizowanych przez inne archiwa i instytucje naukowe w kraju i zagranicą.
 • Przygotowuje założenia polityki informacyjnej i promocyjnej Archiwum w celu budowania pozytywnego wizerunku.
 • Zajmuje się biblioteką archiwum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe pożądane o specjalności historia lub archiwistyka
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archiwalnym
 • obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych oraz programów graficznych (indesigne, photoshop, corel draw)
 • wiedza z zakresu historii regionalnej i historii Polski, zwłaszcza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, instytucji i organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw,
 • komunikatywność, otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • poprawna retoryka i umiejetności edytorskie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • obsługa wewnętrznych baz danych,
 • znajomość procedur związanych z tworzeniem projektów oraz zasad ich rozliczania,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe
  Aleja Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra

  z dopiskiem "nabór na stanowisko specjalisty w O-IV"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Pan dr Tadeusz Dzwonkowski, Dyrektor Archiwum Państwowego w ZielonejGórze, poczta tradycyjna: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@archiwum.zgora.pl, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra,
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze 3120,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór przeprowadzony w oparciu o "Regulamin naboru" dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce "Informacje - Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy". Niezbędne w naborze wzory OŚWIADCZEŃ należy pobrać ze strony internetowej archiwum: (http://archiwum.zgora.pl,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1306

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Marta Krystek

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 03.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×