Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o naborze nr 40713ARCHIWALNE z dnia 11.01.2019 r.

 • Oferty do
  25

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

laborant

do spraw: oceny zdolności kiełkowania

Laboratorium Wojewódzkie - Pracownia Oceny NasionMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Pracownia Oceny Nasion
ul. Olbrychta 10 B, 65-823 Zielona Góra

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:
- praca w laboratorium;
- praca z odczynnikami chemicznymi;
- kontakt ze środkami ochrony roślin;
- praca w wymuszonej pozycji.
Pracownia Oceny Nasion znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenia laboratorium oraz higieniczno - sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie podłoża oraz kuwet, wiaderek, pojemników.
 • Wysiew nasion do kuwet, pojemników ,wysiew na krążki, zawijanie w rulony.
 • Sprawdzanie prób i określanie zdolności kiełkowania nasion w odpowiednich terminach.
 • Przygotowanie sprzętu, sprawdzanie temperatur oraz monitorowanie przebiegu kiełkowania.
 • Naliczanie 400 szt. nasion z próby do analizy kiełkowania.
 • Wykonywanie analizy - określenie ilości nasion gorzkich w łubinach metodą biochemiczną.
 • Wpisywanie wyników analiz do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 • W razie nasilenia prac wykonywanie analizy czystości, MTN i wilgotności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze i pokrewne
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o ochronie roslin oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B czynne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze i pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa oraz w administracji publicznej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność działania w stresie
 • samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
  ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
  oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta na stanowisko Laborant’’

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp. wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl tel.: 95-723-90-08
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Magdalena Jaszcza tel. 95-723-90-08, ido-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wlkp. wi-gorzow-wlkp@piorin.gov.pl tel.: 95-723-90-08
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Inne informacje:
•   w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mali, numer telefonu;
•   dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą (wskazane oświadczenia znajdują się na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu: zakładka ogłoszenia – praca);
•   list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany;
•   osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie;
•   oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
•   oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 442

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Udostępnił: Magdalena Jaszcza

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 11.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×