Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 69574ARCHIWALNE z dnia 03.10.2020 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału

do spraw: przechowywania i i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Oddziału IIMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Aleja Wojska Polskiego 67A
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia wielofunkcyjne, materiały biurowe. Praca związana z reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją. Możliwy kontakt z czynnikiem alergennym Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracą oraz nadzorowanie całokształtu działalności Oddziału w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie dotyczącym Oddziału. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie usprawnienia organizacji i funkcjonowania Oddziału.
 • Przyjmowanie do magazynów materiałów archiwalnych, nadzorowanie i organizowanie ich przechowywania oraz wydawania. Prowadzenie profilaktyki służącej zachowaniu materiałów archiwalnych i ich konserwację. Organizowanie digitalizacji i kopiowanie materiałów archiwalnych. Chronienie i zabezpieczanie danych elektroniczych , systemów informatycznych, administrowanie siecią komputerową, nadzorowanie stanu technicznego sprzętu informatycznego
 • Opracowanie planów i sprawozdań z działalności Oddziału, planów pracy pracowników oraz kontrolowanie ich wykonania. Współdziałanie w tworzeniu projektu budżetu zadaniowego i planu wykonawczego dla części dotyczącej zadań Oddziału.
 • Zarządzanie pracownikami Oddziału. Opisywanie stanowisk pracy i konstruowanie zakresów obowiązków, przydzielanie zadań. Występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania, podnoszenia kwalifikacji. Dokonywanie oceny podległych pracowników
 • Rozpatrywanie podań, wniosków oraz przygotowanie projektów pism rozstrzygających sprawy należące do kompetencji Oddziału. Przygotowywanie opinie, wniosków i informacji oraz gromadzenie materiałów w sprawach należących do kompetencji Oddziału.
 • Wykonywanie decyzji wydanych przez Dyrektora. Udzielanie innym komórką niezbędnych informacji, wyjaśnień w celu wykonania zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze archiwalnym lub co najmniej 1 rok w zarządzaniu zespołem lub projektami
 • Umiejętność kierowania zespołem, w tym: rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników.
 • Umiejętność analizy i oceny pracowników podległych.
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Obsługa komputera, urządzeń i programów biurowych.
 • Umiejętność interpretacji aktów normatywnych w zakresie działalności Oddziału.
 • Wiedza z zakresu administracji rządowej, samorządowej, instytucji i organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw.
 • Ogólna znajomość systemów informatycznych.
 • Ogólna wiedza z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne o specjalności archiwalnej lub zarządzanie dokumentacją
 • Obsługa wewnętrznych baz danych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.10.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Skrzynka pocztowa znajdująca się przy drzwiach do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67A, 65-762 Zielona Góra; drogą pocztową lub przy pomocy e-PuAP: /7r62b9uvkt/SkrytkaESP

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze 4.120,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się date wpływu aplikacji do urzędu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, lub odesłane na wskazany adres zamieszkania. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nabór przeprowadzany jest w oparciu o "Regulamin naboru" , oraz "Uzupełnienie procedury naboru..." , dostępne na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Niezbędne w naborze wzory OŚWIADCZEŃ należy pobrać ze strony internetowej archiwum: http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1723

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Marta Krystek

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 03.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×