Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 45840ARCHIWALNE z dnia 06.04.2019 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

w Dziale Finansowo-KsięgowymMiejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67a
65-762 Zielona Góra

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 67a
65-762 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.

Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacje zadania właściwe dla Głównego Księgowego jednostki finansów publicznych.
 • Kierowanie oraz nadzorowanie całokształtu działalności Działu Finansowo-Księgowego w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie dotyczącym Działu. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie usprawnienia organizacji i funkcjonowania Działu.
 • Prowadzi gospodarkę finansową, wykonuje dyspozycje środkami publicznymi, dokonuje irch rozliczeń w celu prowadzenia analizy wykorzystanie środków.
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczy i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.
 • Prowadzi ewidencje wykonania budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym.
 • Gromadzi i przechowuje dowody księgowe w sposób zabezpieczający przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • porządza plan finansowy Archiwum i kontroluje jego wykonanie oraz sporządza wnioski o jego zmianę.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe i statystyczne.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie Zgodnie art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) głównym księgowym może być osoba, która: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • doświadczenie zawodowe: Zgodnie art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) głównym księgowym może być osoba, która: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • nie bycie prawomocnie skazanym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dizłalności instutucji państwowych , oraz samorzadu tetytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Wymagane ośiwadczenie o nieskazaniu oraz o gotowości do poddania się procedurze usyskania zaświadczenia o niekaralności w późiejszym terminie.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezebędnych do realizacji procesu rekrutacji - pobrać lub sporządzić wg wzoru "OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEMW SŁUŻBIE CYWILNEJ" znajdującego sie na stronie internetowej arciwum http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, najlepiej na stanowisku głównego księgowego
 • znajomość programów: Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, platforma E-PUAP, Płatnik-ZUS, system płacowo-kadrowy R2Płatnik, system finansowo-księgowy PROGMAN

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezebędnych do realizacji procesu rekrutacji - pobrać lub sporządzić wg wzoru "OŚWIADCZENIA W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEMW SŁUŻBIE CYWILNEJ" znajdującego sie na stronie internetowej arciwum http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
  Al. Wojska Polskiego 67a
  65-762 Zielona Góra

  z dopiskiem "nabór na stanowisko głównego księgowego"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Pan dr Tadeusz Dzwonkowski, Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, poczta tradycyjna: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@archiwum.zgora.pl, poczta tradycyjna, adres: Aleja Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, telefonicznie: 68 329 98 01 02
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze 4.120,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu
w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane
w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór przeprowadzany jest w oparciu o "Regulamin naboru" dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Niezbędne w naborze wzory OŚWIADCZEŃ należy pobrać ze strony internetowej archiwum: http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01Liczba odwiedzin: 917

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Udostępnił: Katarzyna Ostrycharczyk

Komórka organizacyjna: Dział Administracji i Kadr

Wprowadzono: 06.04.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×