Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 4254ARCHIWALNE z dnia 06.10.2016 r.

 • Oferty do
  16

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Lubuski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

dyrektor delegatury

Delegatura Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze



Miejsce wykonywania pracy:

Zielona Góra

Delegatura Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze. Praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy odpowiednio wyposażone i dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wąskie drzwi.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie i nadzorowanie pracy Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze,
 • wykonywanie zadań Wydziału Strategii Edukacji oraz Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w zakresie ustalonym przez dyrektora Delegatury z dyrektorem Wydziału Strategii Edukacji oraz dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego nauczycieli, współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, konferencjach, naradach, komisjach z jego polecenia,
 • wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Status nauczyciela lub nauczyciela akademickiego
 • W przypadku nauczyciela: ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej i:
  a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
  b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek,
 • W przypadku nauczyciela akademickiego: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • umiejętność kierowania ludźmi
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Jagiellończyka 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisku dyrektor"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie: http://goo.gl/xRS2ZG

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie analiza formalna nadesłanych ofert.
Informacje o osobach niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji oraz o osobach zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji, a także informacje o terminie i formie następnego etapu naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.



Liczba odwiedzin: 3734

Wytworzył/odpowiada: Lubuski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Patryk Ciepły

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 06.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×