Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 59467ARCHIWALNE z dnia 10.01.2020 r.

  • Oferty do
    20

    stycznia

    2020

  • Wymiar etatu
    1/1
  • Stanowiska
    1
  • Status
    koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: orzecznictwa

Wieloosobowe Stanowisko ds. Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym we WschowieMiejsce wykonywania pracy:

Wschowa

Urząd Skarbowy we Wschowie
ul. Zielony Rynek 7
67-400 Wschowa

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

1. wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych, 2. zagrożenie korupcją, 3. praca przy komputerze.

ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie postępowań podatkowych,
  • analizowanie informacji przekazywanych do komórki organizacyjnej pod kątem zasadności wszczęcia postępowania,
  • sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy,
  • weryfikacja korekty deklaracji złożonych w wyniku kontroli podatkowej pod kątem ich zgodności z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli podatkowej,
  • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
  • sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego,
  • wnioskowanie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe
  • znajomość aplikacji komputerowych – POLTAX, SSP,
  • umiejętność redagowania pism i argumentowania.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz wykraczających poza zakres art. 22(1) §1 kp,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1)    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 (nr tel. 68 4560700, adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl).

2)    Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu: 512141979, adres e-mail: IOD.ZielonaGora@mf.gov.pl

3)    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, realizacja stosunku pracy oraz archiwizacja dokumentów.

4)    Informacje o odbiorcach danych: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra.

5)    Okres przetwarzania danych:

-      w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;

-       w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

6)    Uprawnienia:

1.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.    prawo do usunięcia danych osobowych

           - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7)    Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.    art. 22(1) Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.    art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej, jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

          Podanie innych danych wykraczających poza zakres wynikający z art. 22(1) § 1 kp oraz art. 9 ust. 1 RODO jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

8)    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać po nr tel. 660557 170
Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
- art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1686

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Udostępnił: Aneta Dłużniewska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkoleń

Wprowadzono: 10.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×