Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Ogłoszenie o naborze nr 43054ARCHIWALNE z dnia 19.02.2019 r.

 • Oferty do
  8

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

psycholog

w Referacie Kadr i SzkoleńMiejsce wykonywania pracy:

Rzepin

Delegatura Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzepinie
Ul. Dworcowa 5
69-110 Rzepin

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

WARUNKI PRACY

- zagrożenie korupcją - praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udzielanie porad psychologicznych oraz interwencja w kryzysie dla pracowników oraz funkcjonariuszy
 • Prowadzenie profilaktyki psychologicznej, w tym monitorowanie zagrożeń psychospołecznych oraz psychoedukacji ukierunkowanej na promocję zdrowia psychicznego
 • Udział w procesie naboru funkcjonariuszy do Służby Celno-Skarbowej i pracowników poprzez prowadzenie testów psychologicznych i ich interpretację
 • Prowadzenie obserwacji psychologicznej funkcjonariuszy podczas doskonalących szkoleń strzeleckich i działań wynikających z realizacji ich obowiązków służbowych oraz sporządzanie opinii w tym zakresie
 • Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w tym związanych ze zmianą i ustaniem stosunku służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie psychologiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze związanym ze świadczeniem usług psychologicznych
 • Uprawnienia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych metodami testowymi
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Licencja do badania osób starających się o pozwolenie na broń

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument/oświadczenie potwierdzający/e spełnienie wymagania niezbędnego z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych metodami testowymi
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Dokument potwierdzający wymóg dodatkowy – licencja do badania osób starających się o pozwolenie na broń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  kancelaria - ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra, pokój nr 3
  Z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY NR 43054 IZS-IAS

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

1)   Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Sikorskiego 2, 65-454 (nr tel. 68 4560700, adres e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl).

2)   Kontakt do inspektora ochrony danych: nr telefonu: 512141979, adres e-mail: IOD.ZielonaGora@mf.gov.pl

3)    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

4)    Informacje o odbiorcach danych: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ul. Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra.

5)   Okres przetwarzania danych: dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

6)    Uprawnienia:

-     ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

-     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7)    Podstawa prawna przetwarzania danych: przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

8)    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie  będą też profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP: ePUAP - > KATALOG SPRAW -> Praca i zatrudnienie -> Nabór pracownika -> Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę -> Wybór urzędu -> wybrać Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze-> Załatw sprawę.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu, numer ogłoszenia.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni (e-mailem lub telefonicznie) o terminie dalszego etapu naboru. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, wpływu) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór odbędzie się w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać po nr tel. 660557173"   

Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczeń wynikających z:
-   art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
-   z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).Liczba odwiedzin: 2997

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Udostępnił: Edyta Grochowska

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 19.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×