Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu

Ogłoszenie o naborze nr 30024ARCHIWALNE z dnia 05.07.2018 r.

 • Oferty do
  27

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w MiędzyrzeczuMiejsce wykonywania pracy:

Międzyrzecz

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie inspektoratu, dobowa norma czasu pracy do uzgodnienia, preferowane godziny pracy inspektoratu. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku- nie występują bariery architektoniczne, jest winda oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych toaleta. Jest to stanowisko jednoosobowe, samodzielne.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS;
 • sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz rozliczanie podatku dochodowego pracowników;
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu;
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu;
 • prowadzenie nadzoru nad przekazywaniem i archiwizacją dokumentów księgowych i zestawień korespondencji Inspektoratu;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 • prowadzenie wszelkich spraw pracowniczych, w tym z zakresu bhp;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych, gospodarki mandatowej i ksiąg inwentarzowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata Co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych ;
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej;
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ;
 • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ;
 • rzetelność i odpowiedzialność;
 • znajomość przepisów prawa pracy i postępowania egzekucyjnego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej;
 • umiejętność obsługi oprogramowania Płatnik, SJO BESTIA, QNT - Finanse, Płace, Kadry;
 • umiejętność obsługi programu Płatnik

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów i świadectw pracy potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
  ul. Przemysłowa 2 (parter, pok. nr 2)
  66-300 Międzyrzecz

  Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "nabór na stanowisko: księgowy w PINB w Międzyrzeczu" pocztą na ww. adres lub osobiście w sekretariacie PINB.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Zbigniew Ciechanowicz - tel. 504 270 526
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Zbigniew Ciechanowicz - tel. 504 270 526
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu) nie będą brane pod uwagę. List motywacyjny oraz każde z oświadczeń mają być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (95) 741 12 19. Informacja o godzinach pracy inspektoratu umieszczona jest na stron www.bip.miedzyrzecz.lo.pl. Oferty odrzucone zostaną zniszczone.Liczba odwiedzin: 1531

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu

Udostępnił: Renata Kawałek

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny

Wprowadzono: 05.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×