Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 56092ARCHIWALNE z dnia 21.10.2019 r.

 • Oferty do
  02

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  0,80
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: Koordynator Regionalny projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"

w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000Miejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

ul. Jagiellończyka 13; 66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku jest winda. Oświetlenie naturalne i sztuczne

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie i koordynowanie realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. "Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód".
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji merytorycznej i przetargowej, zlecanie, nadzorowanie oraz odbiór dokumentacji technicznej oraz działań związanych z ochroną siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód wykonywanych na obszarach objętych projektem. Kontrolowanie prawidłowości przebiegu realizacji projektu z harmonogramem realizacji.
 • Zarządzanie projektem m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby zapewnienia i rozliczenia środków finansowych projektu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w wykonywaniu zadań związanych z zamówieniami publicznymi

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 13
  66-400 Gorzów Wlkp.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 13; 66-400 Gorzów Wlkp. ; tel 887-101-300; sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Komisja powołana do przeprowadzenia naboru. Po zakończeniu naboru dokumenty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieniu w wyniku tego naboru są Komisyjnie niszczone.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 857

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Anna Chmielińska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Finansowy

Wprowadzono: 21.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×