Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 42507ARCHIWALNE z dnia 08.02.2019 r.

 • Oferty do
  20

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Nieruchomości, Zespół Inwestycji i RemontówMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

obiekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., ul. Kwiatowa 10 oraz podległe jednostki garnizonu lubuskiego

Adres urzędu:

ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, praca na terenie podległych jednostek w zakresie nadzoru nad procesami inwestycyjnymi oraz remontowymi istniejących obiektów. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku czterokondygnacyjnym (obecność windy), - konieczność przemieszczania się po obiekcie, - obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem procesu inwestycji prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji,
 • prowadzenie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów należących do Komendy Wojewódzkiej Policji wymagane przez Prawo Budowlane i Nadzór Budowlany,
 • prowadzenie nadzoru nad wykonywanymi remontami istniejących obiektów,
 • wydawanie opinii o budynkach i innych obiektach,
 • inicjalizacja procedur przetargowych na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • udział w pracach komisji przetargowej na prace budowlane oraz wykonanie inwestycji,
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych oraz sprawdzanie prawidłowości kosztorysów budowlanych przedstawionych przez wykonawców robót,
 • zakładanie i prowadzenie książek obiektu budowlanego, wprowadzanie adnotacji o przeprowadzonych przeglądach technicznych, dokonanych remontach i modernizacjach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 2 lata pracy w budownictwie lub w inwestycjach lub w biurze projektowym.
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • znajomość procesu budowlanego,
 • znajomość zasad sztuki budowlanej,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność negocjowania i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 2 lata pracy na samodzielnym stanowisku w biurze projektów,
 • uprawnienia do projektowania w budownictwie w zakresie konstrukcji lub architektury,
 • wiedza z zakresu oceny projektów inwestycyjnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Kwiatowej 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy
niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.560,30 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 17. 05. 2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 3111

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Gabriela Kolanowska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 08.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×