Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 48018ARCHIWALNE z dnia 23.05.2019 r.

 • Oferty do
  3

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej, Sekcja TransportuMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na czwartym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym, obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę, stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące realizacji zadań (komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów).

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie szczegółowej ewidencji pojazdów służbowych garnizonu lubuskiego, aktualizowanie oraz przekazywanie danych zawartychw CEP-S /Centralna Ewidencja Pojazdów Służbowych/ do Departamentu Centralnych Ewidencji Administracji Publicznej MSW w Warszawie.
 • Opracowywanie i składanie zamówień na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Urzędzie Miejskim, Starostwie Powiatowym o przydział nowych numerów tablic rejestracyjnych, a następnie zamawianie w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych.
 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej pojazdów służbowych, sponsorowanych, darowanych, użyczonych w celu bieżącego wprowadzenia taboru transportowego do eksploatacji.
 • Opracowywanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z wycofaniem sprzętu transportowego z eksploatacji oraz udział w pracach komisji aukcyjnej.
 • Współpraca z Biurem Logistyki Policji KGP w zakresie sporządzania sprawozdań, raportów oraz zestawień oraz udzielania niezbędnych bieżących informacji dotyczących funkcjonowania gospodarki transportowej.
 • Udział w pracach komisji przetargowej na zakup służbowego sprzętu transportowego.
 • Prowadzenie aktualizacji bazy danych floty pojazdów służbowych KWP w Gorzowie Wlkp. dla potrzeb SWD oraz zgodności danych o flocie pojazdów w jednostkach Policji województwa lubuskiego.
 • Wykonywanie czynności wynikajacych z zakresu obsługi codziennej sprzętu transportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Archiwizowanie raz w roku wytworzonej na zajmowanym stanowisku dokumentacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w dziedzinie gospodarki transportowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217). Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 181,93 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wieloletnią pracę (uzależniony od stażu pracy - od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 02.09.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 3457

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Anna Brytan

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 23.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×